Til hovedinnhold

Taalle-aalkove åarjelsaemiengïele/sørsamisk

Maehtebe taalle-aalkovem tjaktjen/jåvli åvtelen nuhtjedh. Taalle-aalkovine maahta goerehtidh jis daerpies maanam viehkiehtidh gosse voestes skuvlejaepine.

"Taalle aalkove"
  1. Kategori: Matematikkvansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Tidlig innsats, Ord- og begrepsopplæring
  2. Språk: Daaroengïele, noerhtesaemiemgïele, åarjelsaemiengïele, julevsaemiengïele
  3. Pris: Dah goerh leah namhtah saemiej institusjovnide (Seedth e-påastem diekie gosse institusjovnem tseegkh: post@spesialpedagog.no). Tjoerh lisensem maeksedh, 495,- kr. fïerhten jaepien åtnoen åvteste portaaleste.
  4. Format: Webapp
  5. Utgiver: Info Vest Forlag
  6. Utvikler: Saemen sjïerepedagogeles dåarjoe (SEAD) jïh Info Vest Forlag

Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii.

Lågå Tállaálgadibme birra julevsábmáj.

Les omtale av Tallstart på norsk.

Taalle-aalkove lea digitale goerehtimmie gaskeviermesne. Destie maahta daejredh guktie maanan goerkese taalli bïjre.

Taalle-aalkovisnie 36 laavenjassh

Veesmedh, joekehtidh, mööledh, ryöknedh man gellie/jïjnjh, taalli symbolh, taalli raajroeh, taalli væjjoeh jïh ryöknedh.