Til hovedinnhold

Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen

Rapporten beskriver prosjektets faser og evaluering, der målet har vært å øke kunnskap om tidlig identifisering av ADHD-lignende adferd i barnehagen.

Forside Tidlig identifisering ADHD
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Barnehage, Bøker/hefter, Bokmål, Tidlig innsats, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped
  5. Forfatter: Rita Tangen, Yuliya Haugland, Kenneth Larsen, Ole R. Hafsmo.

Pedagoger i barnehage erfarer at nesten halvparten av barna i barnehagen til tider kan vise så stor grad av uoppmerksom, hyperaktiv og impulsiv atferd, at disse atferdstrekkene kan bli tolket som ADHD-liknende atferd. Samtidig ser de at for de fleste av disse barna vil almennpedagogiske tiltak virke positivt.

For mange barn er vanskene forbigående, og de endrer sin atferd gjennom god voksenstøtte og utvikling. Hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker kan også være uttrykk for et helt annet vanskebildet enn ADHD, for eksempel forskjellige syndromer, epilepsi, autisme, mental retardasjon, språkforstyrrelse, psykososial belastning og/eller omsorgssvikt. Det er når disse atferdstrekkene forekommer ofte, i mange forskjellige situasjoner, er så alvorlige at de påvirker barnets fungering negativt og ikke kan forklares med andre forhold, at det kan indikere mulig ADHD.

Barnehagen har ifølge Rammeplanen et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. Planen fremhever betydning av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og legge til rette for barn med særskilte behov.

Jo tidligere man kan oppdage barn som kan ha behov for særskilt hjelp, og sette inn tiltak, desto større vil den forebyggende effekten være.

Bakgrunn

Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statlig spesialpedagogisk tjeneste Statped og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.

Målet med prosjektet har vært å øke kunnskap hos barnehagepersonale, PP-rådgivere og foreldre om tidlig identifisering av barn i alderen 3-5 år som viser ADHDliknende atferd og tilrettelegging for disse barna i barnehagen og hjemme.