Til hovedinnhold

Hvem kan låne?

Statpeds skolelydbøker er for elever som av ulike grunner strever med å lese.

Rett til lån og bruk

Elever har rett til å låne og bruke skolelydbøker hvis de har

  • svekket syn
  • dysleksi eller andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok, eksempelvis CP eller ME
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Retten følger av Åndsverklovens § 55 Fri bruk for personer med nedsatt funksjonsevne (lovdata.no).

Når lånevilkårene er oppfylt, er det gratis å låne skolelydbøker til bruk i undervisningen, både for elever, skoler og lærere.

Statped har tilsvarende lånevilkår som Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur (tibi.no).

Avgrensning

Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige elever som ønsker skolelydbøker for å øve seg i norsk. Elever med et annet morsmål enn norsk, må også ha vilkår som beskrevet over, for å få lånerett.

Retten til lån og bruk er personlig. Lydbøkene kan bare spilles av for en gruppe hvis alle elevene i gruppen oppfyller kriteriene for lån og er registrerte brukere i lydbokordningen.

Dokumentasjon

Statped kan be om dokumentasjon hvis vi er usikre på om lånevilkårene er oppfylt. Vi tar også tilfeldige stikkprøver. Vi kan be om dokumentasjon i form av en attest fra en relevant fagperson, for eksempel

  • lærer (i grunn- eller videregående skole)
  • ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller logoped
  • lege, sykepleier, vernepleier eller ergoterapeut
  • optiker, øyelege, synspedagog eller synskontakt

Utlån av skolelydbøker

Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur