Til hovedinnhold

An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

Forside artikkelsamling
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Artikler
  2. Språk: Engelsk
  3. Format: PDF/EPUB
  4. Utgiver: tandfonline.com
  5. Forfatter: Dipper et al., inklusive Norvik (2021)

Nyere oversiktsstudier konkluderer med at afasiintervensjon er effektiv. Replikering og implementering krever imidlertid detaljert rapportering av intervensjon og en spesifikasjon av deltakerprofiler. Denne artikkelen gjennomgår beskrivelsene av afasiintervensjoner og deltakere som dukker opp i nyere systematiske oversikter om effekten av afasiintervensjon.
Nittitre studier ble inkludert. På tvers av studiene ble det gitt et gjennomsnitt på åtte (av 12) TIDieR-sjekkpunkter (The Template for Intervention Description and Replication; Hoffmann et al. 2014), men informasjon om skreddersøm av tiltakene, modifikasjon og hvor likt tiltakene ble gitt, var i liten grad gjengitt. Studier som evaluerte generelle afasiintervensjoner hadde en tendens til å bruke RCT-design, mens mer spesifikke intervensjonsstudier oftere brukte caseseriedesign. Det var generelt få gruppestudier, og det var mangel på forskning som så på spesifikke afasiintervensjoner for spesifikke afasiprofiler. Selv om TIDieR-rammeverket gir nyttig informasjon til hva som bør inkluderes i en intervensjonsstudie, er den ikke tilstrekkelig sensitiv for å vurdere replikerbarhet. Artikkelen diskuterer mulige løsninger for å gjøre studier på større grupper mer nyttig for å finne ut av hvilke afasiintervensjoner som kan være effektive for hvem.