Til hovedinnhold

Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

Forside artikkelsamling
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Artikler
  2. Språk: Engelsk
  3. Forfatter: Monica Norvik, Mira Goral (2021)

Afasi er en ervervet språkvanske som skyldes skade på hjernen, mest typisk et hjerneslag i venstre hjernehalvdel. Graden og typen av svekkelse varierer avhengig av stedet og størrelsen på lesjonen, og i hvilken grad personer med afasi blir friske – med tid og logopediske tiltak – avhenger av deres språklige ferdigheter før skaden, avhengig av eksogene og endogene variabler. Flerspråklige personer som får afasi, kan vise sammenlignbare eller forskjellige språkvansker på hvert av språkene. Dette kapittelet utforsker utfordringene knyttet til kartlegging av alle språk hos flerspråklige og flerkulturelle personer med afasi. Disse utfordringene inkluderer fire kategorier: 1) Individuelle forskjeller; 2) Tilgjengelighet av klinikere som snakker de relevante språkene og som er opplært til å jobbe med flerspråklige og flerkulturelle individer, samt tilgjengelighet av kvalifiserte og utdannede tolker; 3) Tilgjengelighet av språklig og kulturelt tilpassende kartleggingsverktøy; 4) Kompleksiteten i å tolke data fremkalt fra flerspråklige individer med afasi, inkludert blandingsspråklig produksjon og feil som kan være assosiert med afasi, så vel som med begrensede språkkunnskaper før debut. Kapittelet avsluttes med en diskusjon av foreløpige løsninger og fremtidige retninger for praksisen med å vurdere flerspråklige individer med ervervede kommunikasjonsforstyrrelser, og verdien av å vurdere alle deres språk i utrednings- og rehabiliteringspraksisen.