Til hovedinnhold

CCC-2 Children`s Communication Checklist

CCC-2 er et velegnet instrument for å skille mellom barn med og uten språkvansker og til å identifisere pragmatiske vansker hos barn. I tillegg kan instrumentet bidra til å fange opp barn som bør utredes videre for mulig autismespekterforstyrrelse.

Forsidebilde met tittel og bilde av fargeblyanter
  1. Kategori: Språk/tale, Autismespekter, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Bokmål
  2. Språk: Bokmål
  3. Pris: 1020 kroner + forbruksmateriell

Sjekklisten består av 70 utsagn som beskriver et barns kommunikasjon og språkrelaterte atferd. Svarformatet er en firepunktsskala, der respondenten skal vurdere hvor ofte vedkommende har observert det som beskrives i utsagnene hos det aktuelle barnet.

CCC-2 er utviklet for å fange opp barn med muntlige og pragmatiske språkvansker, og kan dessuten gi indikasjon på mulige autismespekterforstyrrelser.

Instrumentet gir informasjon om hvordan barnet faktisk bruker språket sitt i hverdagen, noe som ikke alltid er så tydelig eller enkelt å fange opp ved testing med tradisjonelle språkinstrumenter.

Sjekklisten er først og fremst ment å besvares av foreldre eller andre som har hyppig kontakt med barnet eller ungdommen. Alternativt kan lærere eller fagpersoner benyttes som respondenter dersom man ønsker en annen informasjonskilde.

CCC-2 er oversatt og tilpasset norske forhold, og selve sjekklisten finnes både på bokmål og nynorsk. CCC-2 har norske normer som er basert på 731 norske barn. Normene dekker aldersintervallet 4:0-16:11 år.

Skåringsprogram

Manuell skåring av en CCC-2-besvarelse er en komplisert prosedyre, og det anbefales derfor sterkt å bruke det tilhørende elektroniske skåringsprogrammet ved skåring.

Dette har plass til registrering av CCC-2-resultater for opp til 1500 barn. Skåringsprogrammet er gratis og bestilles ved å ringe kundeservice på Pearson 800 164 02. Her kan du lese mer om CCC-2.

Arbeidet med den norske versjonen av CCC-2 inngikk som en sentral del av Wenche Andersen Helland sitt doktorgradsprosjekt.