Til hovedinnhold

Individuelle ønsker for oppfølging av stamming

Kartleggingsskjema for å synliggjøre mål, motivasjon og forventninger til den logopediske oppfølgingen av stamming.

  1. Kategori: Språk/tale, Kartleggingsmateriell, Taleflytvansker, Stamming, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped
  4. Utvikler: Idé til skjemaet er fra Guitar & MgCauley: Treatment of Stuttering (2010). Skjemaet er utviklet videre etter tillatelse av Sønsterud, Baluyot og Howells.

I kartleggingsfasen er det viktig å få frem informasjon om personens tanker og vurderinger omkring den logopediske oppfølgingen. Hva slags preferanser og forventninger har vedkommende for samarbeidet? Skjemaet består av en rekke påstander og spørsmål hvor personen oppgir i hvilken grad dette er viktig for dem eller ikke. Skjemaet gir også anledning til å gi utfyllende svar om oppfølgingsmål.

Cronbach’s alfa (α) er et vanlig mål for å sjekke konsistens mellom flere hoved- og delledd som antas å henge sammen. Den gir en god indikasjon på hvor pålitelig skjemaet er, og i hvilken grad de ulike delene samsvarer med hverandre. Er det liten eller ingen konsistens i skårene, går Alfa-verdien mot 0, men dersom det er en god konsistens, går den mot 1.

Statistiske analyser er gjennomført for å sikre reliabilitet. Resultatet har vist en total Alfa-verdi på .894, og delleddet ‘Motivasjon og forventninger’ viste en Alfa-verdi på .921, som kan vurderes som utmerket. Korrelasjoner mellom delleddene varierte mellom .807-.921.

Skjemaet ‘Individuelle ønsker for oppfølging av stamming’ kan derfor vurderes som et pålitelig skjema, og kan ses på som et verktøy for å kartlegge personens ønsker og mål med oppfølgingen. Det anbefales at skjemaet tas i bruk så tidlig som mulig i samarbeidet.