Til hovedinnhold

Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

Hvordan påvirker stemmevansker folks liv? I utredning og behandling av mennesker med stemmevansker er det viktig å kunne få et best mulig bilde av hvor alvorlig stemmevansken er. Det er også viktig å sammenligne stemmeforskningen på tvers av språk og kulturer.

  1. Kategori: Språk/tale, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Stemmevansker
  2. Format: PDF

Nå er den norske versjonen av måleinstrumentet Voice Handicap Index (VHI) publisert.

Metoder og resultat: Instrumentet VHI til bruk i Norge

Etter standard formell oversetting fra engelsk til norsk fylte 126 kontroller, personer uten vansker, og 126 pasienter med stemmevansker ut den norske oversettelse av Voice Handicap Index(VHI30-N).Skjemaet benyttes av, og i samarbeid med fagfolk. Arbeidet med norks versjon av VHI er utført av Tom Karlsen og Anne Rita Hella Grieg fra Statped, John-Helge Heimdal fra avdeling for otorhinolaryngologi ved Haukeland, og Hans Jørgen Aarstad fra kirurgisk avdeling ved UiB.

VHI30-N viste høy Cronbach alfa med totalskåre henholdsvis 0,93 og 0,94 for kontroller og pasienter. Dette betyr at testen viser godt indre samsvar. Spørsmål om grad av egenopplevd stemmevanske, der informantene skulle angi grad på en 4 punkt Likert skala, korrelerte godt med VHI30-N skårene. Forskjell mellom stemmefriske og stemmesyke var signifikante for alle spørsmålene i VHI30-N. ROC-analyser viste at både subdomenene emosjonell, funksjonell og fysisk, samt totalskåren på VHI30-N diskriminerte svært godt mellom stemmefriske og stemmesyke. Dette var også tilfelle for de forkortete utgavene av VHI som ble testet.