Til hovedinnhold

6-16 jahkásaččaid giella

Språk 6-16 er en screeningtest som kan identifisere barn og ungdom med språkvansker og som bør henvises for videre kartlegging. Screening er den raskeste, letteste og mest effektive metoden for å identifisere barn som trenger videre språkutredning.

Forside av 6-16
  1. Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Kartleggingsmateriell, Nordsamisk
  2. Språk: Nordsamisk
  3. Format: Manual og elevhefte
  4. Utvikler: Ernst Ottem og Jørgen Frost har utviklet Språk 6-16 på norsk. Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola har tilpasset screeningtesten til nordsamisk.

Loga 6-16 jahkásaččaid giella birra davvisámegillii.

Språk 6-16 egner seg ikke som et redskap til å stille en diagnose. På grunn av testens begrensede omfang kan man ikke trekke nøyaktige konklusjoner om en elevs språklige styrke eller svakhet. Språk 6-16 kan, og bør brukes som en indikasjon på hvorvidt eleven trenger videre utredning.

Språk 6-16 kan gi nyttig informasjon til de som arbeider med elever som trenger spesiell hjelp. For å gjennomføre screeningtesten bør en ha erfaring med å gjennomføre standardiserte tester. Dette innebærer å forstå hensikten med testen, og å være kjent med bruken av testresultater.

Språk 6-16 bygger på en antagelse om at det er nær sammenheng mellom begrensninger i verbalt arbeidsminne og barns vokabularutvikling. Videre antar en at barns utvikling av fonologisk bevissthet, deres grammatiske utvikling og utvikling av leseferdighet skjer i et samspill mellom verbalt arbeidsminne og vokabularutviklingen. Disse antagelsene danner grunnlaget for vurdering av testens konstruksjonsmessige validitet.

Organisering av testen

I Språk 6-16 undersøker en

  • det språklige korttidsminnet med deltesten Ordspenn
  • utvikling av språklige begreper med deltestene Motsetninger og Ordkunnskap
  • språklig minne og begrepsutvikling med deltesten Setningsminne

Disse fire deltestene skiller best mellom barn med språkvansker og barn uten språkvansker.

Supplerende tester i 6-16 er

  • Lesehastighet, der en ikke primært fokuserer på elevens lesehastighet, men på eventuelle misforhold mellom språkferdigheter og lesehastighet.
  • Grammatikk – barn som skårer under gjennomsnittet på denne deltesten, kan oppleve problemer med å uttrykke seg muntlig og skriftlig, og kan også ha problemer med leseforståelse.