Til hovedinnhold

Sareptas afasikrukke

Introduksjon

Tips og oppgaver i afasiundervisningen

Nettversjon av tidligere publisert CD-ROM Sareptas Afasikrukke 1 og 2 (2007 og 2011).

Om Sareptas afasikrukke

"Sareptas afasikrukke" er navnet på en oppgavebank og et nettverk for logopeder som underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Bakgrunnen for tiltaket var at det her i landet er utgitt lite materiell som er spesielt beregnet til bruk i undervisning av denne målgruppen. Logopeder bruker derfor mye tid på å utarbeide språklige oppgaver til den enkelte afasirammede. Det kan være tekster av ulik vanskegrad, utfyllingsoppgaver, spørsmål/svar-oppgaver, kryssord m.m. Erfaringsmessig lager hver logoped som arbeider innenfor dette feltet, materiell som også andre kan gjøre seg nytte av.

Afasiteamet ved Bredtvet kompetansesenter v/logoped Eli Qvenild inviterte derfor for fem år siden, interesserte logopeder til å bli med på å utvikle en felles oppgavebank på Internett, en ”Sareptas afasikrukke” i afasiundervisningen. Forutsetningen var at alle deltakerne skulle bidra med stoff og på den måten utveksle nyheter, tips og ideer. Nettverket har også fungert som et diskusjonsforum, hvor det har vært mulig å ta opp afasifaglige spørsmål.

Nettverket

De som er/har vært med i nettverket, er: Jarle Sande, Line Haaland-Johansen, Mona-Iren Hansen, Arve Landmark, Tone Sandmo, Brith Stokke Kalheim, Brit Fjellet, Knut Einar Stenvik, Birgit Lindkvist, Anne-Christin Schølberg, Linda Eide Brun, Gro Strande, Elin Irene Røed, Vikki Dahl, Louise Elizabeth Rankin, Tove Haack Grande, Trine Lise Dahl, Tove Tyseng, Reidunn Tvergrov, Elsie Dalåmo, Ragnar Lysvold, Wenche Andersen Helland, Steinar Stenvik, Anne Kvande, Sigrun Magnes Torp, Ruth Ellen Asphol Aune, Britt Moen, Ellinor Davidsen, Liv Anne Innerdal, Yvonne Johnsgaard og Eli Qvenild. Dessuten har Kari Gjernes, Janne M. Hedemann og Gry Tveterås vært bidragsytere.

Fagstoff og oppgaver

Nå har vi samlet en del av stoffet som har kommet inn i løpet av disse årene og lagt det ut på denne CD-ROMen for at også andre dra nytte av innholdet i ”Sareptas afasikrukke”. Vi har også tatt med noe stoff relatert til dysartri og dysfagi, som har blitt formidlet via nettverket.

Oppgavene er forsøkt ordnet i kategorier, men vi gjør oppmerksom på at mange av oppgavene kan passe inn i mer enn én kategori. For at det skal være lettere å finne fram til oppgavene, er det på de aller fleste oppgavene angitt hvilken kategori oppgaven tilhører, for eksempel Sareptas afasikrukke/Tekster med oppgaver.

Vi har stort sett ikke gitt noen beskrivelse av hvordan den enkelte oppgave kan brukes. Det er fordi mange av oppgavene kan benyttes på ulike måter, for eksempel kan en tekst være en leseoppgave, men også en oppgave til trening av hukommelse og auditiv forståelse ved at logopeden leser teksten høyt for den afasirammede og stiller spørsmål om innholdet. Samme tekst kan også benyttes som gjenfortelling. Det vil derfor være logopeden som ut fra sitt faglige vurdering, bestemmer hvorledes oppgavene kan benyttes basert på den enkelte afasirammedes språklige funksjon, og hva vedkommende har behov for å øve på.

Vi håper du vil ha nytte av innholdet på nettstedet, og at oppgaver og metodiske tips vil gi deg nye ideer og inspirasjon i undervisningen av mennesker som har afasi.

Takk

Vi vil takke Spesialpedagogisk institutt, Umeå, for tillatelse til å bruke bilder fra Bildbanken CD i noen av oppgavene. Takk også til logoped Ingvild Røste, avdelingsbibliotekar Vibeke Saltveit, Bredtvet kompetansesenter og IT-konsulent Tom Egil Granås, Torshov kompetansesenter for praktisk og teknisk bistand.

Eli Qvenild (red.)
Oktober 2011

Side 2 av 45