Til hovedinnhold

Språk 6–16 screeningtest av språkvansker

Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år.

Forside språk 6-16
 1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Statpeds ressurser
 2. Språk: Bokmål, Nynorsk
 3. Pris: Gratis
 4. Format: Manual og testark (PDF)
 5. Utgiver: Statped, 2015
 6. Forfatter: Ernst Ottem og Jørgen Frost

Testens formål er å avdekke hvorvidt en elev har spesielle utfordringer med språk. Språk 6-16 er digital og består av en manual og testark. Når du har lastet ned den digitale versjonen, kan du skrive ut manual og testark om du ønsker det.

Innhold

Språk 6–16 har tre obligatoriske deltester.

 1. Ordspenn undersøker ulike aspekter ved verbalt korttidsminne. Ordspenn regnes som en god test på fonologisk korttidsminne. Fonologisk korttidsminne dreier seg om evnen til å fastholde lydstrukturene i ord.
 2. Setningsminne undersøker også ulike aspekter av verbalt korttidsminne. Setningsminne regnes som en god test på evnen til å organisere og fastholde informasjon i setninger.
 3. Begreper undersøker barns kunnskap om ordenes betydning, dvs. det semantiske aspektet ved språket.

Språk 6–16 har også supplerende deltester innen områdene

 • Grammatikk: Deltesten Grammatikk undersøker barns kunnskap om bøyningsmønstrene i ord og passer best for barn i aldersgruppen 6;0 - 10;11 år.
 • Fonologisk bevissthet: Deltesten Fonologisk bevissthet undersøker barns evne til å oppdage små segmenter i språket, for eksempel stavelser og fonemer. Denne deltesten passer også godt for barn i aldersgruppen 6;0 - 10;11 år.
 • Lesing: To av de andre supplerende deltestene handler om lesing. Den ene deltesten (Ordkjeder) er en ny tilpasning av Delprøve 10 og måler barns nøyaktighet i segmenteringen av ordkjeder. Den andre deltesten måler hastighet ved enkeltordslesing.

Hvem kan gjennomføre kartleggingen?

Gjennomføring av kartleggingen krever ikke sertifisering. Det er viktig å sette seg godt inn i instruksjonene. Gjennomføringen av screeningtesten er ikke komplisert, men tolking av resultatene krever at du har kunnskap om språkferdigheter, minnefunksjon og læring. Diskuter og tolk gjerne resultatene med spesialpedagog eller PPT dersom du har behov for hjelp under tolkning av resultatene.

Bakgrunn

Screeningtesten Språk 6–16 ble første gang publisert i 2005. Den er utviklet av cand. psychol Ernst Ottem, seniorrådgiver i Statped og professor Ph.D. Jørgen Frost på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

En test av denne typen krever stadig nye oppdateringer. Denne manualen er den tredje versjonen av Språk 6–16 og er nå digital. Den obligatoriske delen av testen er kortet ned fra 54 til 42 items.