Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Hva er lesing og skriving

Lesing og skriving er to grunnleggende ferdigheter i dagens samfunn. Bruk av teknologi gjør at de som har vansker med å kunne lese eller skrive i tradisjonell forstand, likevel kan tilegne seg eller formidle kunnskap.

Tradisjonell lesing og skriving har i mange år vært den viktigste måten å formidle kunnskap på. Her finner du informasjon om hvordan du kan tilrettelegge for lesing og skriving med støtte av teknologi.

Lesing

Lesing er definert som avkoding x forståelse. Denne videoen forklarer sammenhengen mellom avkoding og forståelse.

Avkoding

Avkoding er den tekniske delen av lesingen der du knytter bokstavlyden (fonemet) til bokstavtegnet. Dysleksi er knyttet opp mot avkodingsvansker, og en med dysleksi har ofte vansker med:

  • å huske hvilken lyd som hører til bokstaven
  • å analysere enkeltlyder i ord
  • å trekke lyder sammen til ord
  • å stave ord riktig

I digitale tekster kan en talesyntese hjelpe med avkoding, fordi den leser teksten høyt. Leseren kan konsentrere seg om innholdet i teksten og dermed økes muligheten for læring.

Les mer om talesyntese

Støtte til leseinnlæringen

Teknologi kan støtte opp om leseinnlæringen. Noen apper kan si bokstavlyden for hver tast, slik at eleven kobler sammen bokstavlyd og bokstavsymbol. Dette kan bidra til å automatisere avkodingen og øke evnen til å lytte ut og manipulere med språklyder (fonologisk bevissthet). Denne koblingen er essensiell for å knekke lesekoden.

Forståelse

For å skape mening i det vi leser må vi forstå ord og begreper. Forståelsen er den språkmessige siden av lesing. Personer med språkvansker har begrenset ordforråd og vansker med begrepsforståelse. Dysleksi fører ikke nødvendigvis til forståelsesvansker, men dersom du bruker all energi på avkoding vil dette gå ut over forståelsen og tilegnelsen av nye begreper.

I arbeidet med å tilegne seg ord og begreper er det viktig å ha gode læringsstrategier. Gode arbeidsverktøy i dette arbeidet kan være tankekart, elektroniske oppslagsverk og ordbøker. Verktøyene kan gi støtte som:

  • er tilpasset elevens læringsbehov
  • kompenserer for manglende ferdigheter
  • gir raskere og mer effektiv arbeidsflyt

Les mer om leseforståelse og læringsstrategier her

Skriving

Skriving er definert som innkoding x formidling. Denne videoen forklarer sammenhengen mellom innkoding og formidling.

Innkoding

Innkoding er den tekniske delen av skrivingen. For å kompensere for vansker med innkoding finnes det skrivestøtteprogram og dikteringsmuligheter. Skrivestøtte gir blant annet auditiv støtte og hjelp til rettskriving. Ved diktering snakker du inn det du vil skrive, så gjør talegjenkjenningsprogrammet talen om til skrift. Dette kan være en stor hjelp for de som strever med skriving.

Les mer om skrivestøtte

Les mer om diktering

Formidling

Skriving handler først og fremst om å fortelle noe. Når det er vanskelig å skrive er det viktig at læreren legger til rette for at elevene også kan formidle på andre måter enn med tekst. Det å bruke video, bilder, lyd og grafikk gir elever med skrivevansker mulighet til å vise hva de kan.

Les mer om formidling

Side 2 av 18