Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

NVDA for Windows

Trenger du generell informasjon om hva en skjermleser er og hva den gjør? Les i så fall Skjermleserprogrammer før du begynner å lese om NVDA.

Innhold i dette kapitlet:

NVDA er et skjermleserprogram for Windows som kan formidle skjerminnhold via kunstig tale og/eller punktskrift. NVDA har ikke støtte for forstørring. Programmet er gratis og kan lastes ned fra nettadressen www.nvaccess.org. NVDA leveres med en talesyntese som støtter mange språk, deriblant norsk. NVDA er forkortelse for Non Visual Desktop Access.

I installasjonsdialogen til NVDA kan du velge om programmet skal starte automatisk med Windows og om det skal opprettes et skrivebordsikon med hurtigtast (Ctrl+Alt+n). NVDA kommer med jevnlige oppdateringer.

Noen viktige innstillinger

Nedenfor gir vi tips til hvordan noen sentrale innstillinger i NVDA-programmet kan gjøres. Disse er mest nyttige dersom eleven leser punktskrift på leselist og bruker talen bare som støtte.

NVDA-tast

Som mange andre skjermlesere har programmet valgt en tast som brukes sammen med andre taster for å gi kommandoer til skjermleseren. Denne tasten omtales som NVDA-tasten. Som standard er både 0 (Ins) på talltastauret og Ins-tasten satt som NVDA-taster, men du kan velge å bruke CapsLock som NVDA-tast. Flere bærbare PC-er har ikke Ins-tast, så det vil derfor i flere tilfeller være lurt å velge CapsLock som NVDA-tast (for laptop layout). Videre omtales kommandoer som NVDA-tast.

Velkomstdialog

NVDA har et velkomstvindu der det er enkelt å stille inn noen viktige funksjoner i programmet. Dette vinduet dukker automatisk opp første gang NVDA startes etter at programmet er installert. Trenger du velkomstdialogen senere, finner du det under Hjelp i NVDA-menyen (NVDA-tast+n, Hjelp, Velkomstdialog).
I velkomstvinduet kan du stille inn:

 • Hvilket tastaturoppsett NVDA skal bruke (stasjonært eller bærbart)
 • Hvilken tast du vil bruke som NVDA-tast (Ins eller CapsLock)
 • Om NVDA skal starte automatisk når du er logget inn i Windows
 • Om velkomstdialog skal vises når NVDA starter
Bilde: NVDA velkomstdialog
NVDA velkomstdialog

Disse innstillingene er også tilgjengelige fra Preferanser og Settings i NVDA-menyen (NVDA-tast+n). Innstillingene omtales nærmere nedenfor.

NVDA-menyen

NVDA-menyen er kontrollpanelet i NVDA, der du får tilgang til alle funksjoner i programmet.

Åpne NVDA-menyen ved å klikke på NVDA-ikonet eller trykk NVDA-tast+n når NVDA kjører. Første valg i NVDA-menyen er Preferanser. Under Preferanser finner du en meny der første valg er Settings.

Settings

De fleste innstillingene i NVDA kan gjøres i menyen Settings. Du går til Settings ved å klikke på NVDA-ikonet på skrivebordet eller trykke hurtigtasten NVDA-tast+n, og deretter velge Preferanser, Settings. Til venstre i dialogen er det en treoversikt med mange kategorier som har underliggende elementer. Til høyre utføres ulike valg og innstillinger.

Bilde: NVDA meny med kategorier
NVDA meny med kategorier til venstre og ulike valg til høyre

Du kan navigere i kategoriene med pil opp og ned. Når du har funnet kategorien du vil utforske eller gjøre endringer i, kan du navigere i den med Tab og Shift+Tab. Noen elementer er avkryssingsbokser, mens andre er knapper. Avkryssingsboksene markeres/avmarkeres med mellomrom.

General

General er første kategori i Settings-dialogen, og det er denne fanen som er åpen som standard når du går inn i Settings. Her finner du generelle innstillinger og valg for oppdateringer, lagring av endringer og avslutningsalternativer. Her kan det også være nyttig å være oppmerksom på følgende:

Start NVDA automatisk
Det er to valg som styrer hvor NVDA skal starte automatisk:

 • Start NVDA automatisk når jeg har logget inn i Windows
 • Bruk NVDA på innloggingsskjermen i Windows

Hvis du ønsker at NVDA skal starte automatisk når PC-en blir slått på, må du sette kryss i begge avkrysningsboksene. Da er du sikker på at NVDA gjør jobben sin både i innloggingsvinduet i Windows, og etter at Windows er kommet i gang. I innloggingsvinduet vil NVDA som standard bare bruke tale. For å endre dette, kan du velge knappen "Bruk gjeldende lagrede innstillinger på påloggingsskjermen og på andre sikre skjermer". Når du velger dette, blir innstillinger som valg av talesyntese og leselist kopiert, og deretter brukt også i innloggingsvinduet.

Taleinnstillinger

I NVDA kan innstillinger for tale gjøres enten fra NVDA-menyen, eller med hurtigtaster. Her nevnes noen av de viktigste innstillingene.

Kategorien Tale er andre kategori i trestrukturen til venstre i Settings-vinduet. I denne fanen kan du blant annet velge hvilken tekst-til-talemotor og stemme som skal brukes, og du kan justere hastighet og stemmeleie på den valgte stemmen. Valget Tegnsetting lar deg justere hvor mange skilletegn som skal leses opp. Dersom du vil at talen skal lese alle tegn, må du velge "alle". For en som leser mye med lyd, kan valget "noen" være det beste.

Valg av tekst-til-talemotor i NVDA
NVDA leveres med tekst-til-talemotoren eSpeak NG. Denne støtter svært mange språk, den reagerer raskt og krever lite systemressurser. Siden stemmen til eSpeak NG ikke er basert på en menneskelig stemme, slik som stemmene i andre nyere talesynteser er, kan den oppleves som kunstig, "robotaktig" og litt strevsom å høre på i lengden.

Ønsker du å endre talestemmen i NVDA, gjør du slik når du er i fanen Tale:

 • Velg knappen Endre ...
 • Velg i listen over tilgjengelige talesynteser og trykk Enter.

Disse valgene er tilgjengelige:

 • eSpeak NG
 • Microsoft Speech API Version 5
 • Windows OneCore-stemmer (i Windows)
 • Ingen tale

Under Windows OneCore-stemmer ligger den norske stemmen Microsoft Jon - Norwegian (Bokmål).

Tale av og på

Med mindre du har valgt annerledes, starter NVDA alltid med talen på. I NVDA kan talen lett skrus av og på med tastekommandoen NVDA-tast+s. NVDA vil da rapportere "talemodus av" og bli stille. Gjentar du tastekommandoen, rapporterer NVDA "talemodus piper". Gjentar du den enda en gang, vil NVDA rapportere "talemodus tale" og begynne å snakke igjen.

Automatisk lesing av nettsider

Ved åpning av en nettside vil NVDA sin talesyntese lese hele siden automatisk. Mange stopper denne lesinga midlertidig med å trykke venstre Ctrl. Automatikken kan slås av i NVDA Settings under kategorien Nettmodus. Avkryssingen i Automatisk Si alt ved lasting av side må da tas bort.

Punktskrift og leselist

I denne kategorien kan du velge en leselist. Du kan stille inn om punktskriften skal vises som 8 pkt. eller 6 pkt. I Ut- og Inndatatabell kan du velge mellom Norsk 8-punkts datapunktskrift, Norsk fullskrift (6 pkt.) og Norsk nivå 1, 2 og 3 (kortskrift).

Her kan du også stille inn hvordan de ulike markørene skal se ut og oppføre seg på leselista, og hvilken modus leselista skal være koblet til som standard.

Etter installasjon må standardvalget for utdata punktskrifttabell (hvordan punktskriften vises) endres fra "Engelsk punktskrift nivå 1" til ønsket punktskriftvisning på leselista.

Dersom du har ei leselist med punktskrifttastatur, og det er aktuelt å bruke tastaturet til skriving, må du også endre innstillingen for inndata punktskrifttabell tilsvarende.

NVDA oppdager flere leselistmodeller automatisk. Oppdages ikke leselista du skal bruke automatisk, velger du knappen Endre og velger aktuell leselist fra listen over tilgjengelige leselister som kommer fram.

Markørfølging

I NVDA vil markøren alltid følge med leselista når du blar. Det betyr at skrivemerket (den blinkende markøren på skjermen) følger med linje for linje når du blar deg framover eller bakover i teksten med tastene på leselista.

Det er ingen hurtigtast for å slå av markørfølging. I NVDA-menyen, Settings, Review Cursor er det mulig å fjerne hakene for Følg systemfokus og Følg systemmarkør. Vi vil ikke anbefale å gjøre denne endringen.

Leselistviser

NVDA har et tilleggsprogram som heter Braille viewer (leselistviser). Når programmet er aktivt, vises et lite vindu i skjermen med teksten som gjengis på leselista i punkt og visuell tekst. Vinduet kan med mus flyttes til ønsket posisjon.

Leselistviseren aktiveres i NVDA-menyen CapsLock+n, Verktøy og hak av for Braille viewer. I selve leselistviser vinduet kan du velge om programmet skal starte med NVDA ved å hake av for "Show Braille viewer on Startup".

Bilde: Braille viewer meny
Under menyen verktøy aktiveres Braille viewer

Vision

Mange skjermlesere har fremhevingsfunksjoner for å vise hvor skjermleseren har fokus. Under kategorien Vision er det mulig å aktivere Highlighting (fremheving) som vises som en tydelig visuell omramming der NVDA har fokus.

Her er det også mulig å aktivere et skjermteppe slik at ingenting vises på skjermen, men pass på at du klarer å deaktivere denne innstillingen så du ikke mister det visuelle skjermbildet.

Keyboard

Som beskrevet tidligere har NVDA som de fleste skjermleserprogrammer valgt en tast som brukes sammen med andre taster for å gi kommandoer til skjermleseren. Denne tasten omtales her som NVDA tast. Som standard innstilling er tasten Ins satt som NVDA-tast, men du kan velge CapsLock eller Numerisk Insert eller Insert som NVDA-tast. Flere bærbare PC-er har ikke Ins-tast, så det vil derfor i flere tilfeller være lurt å velge CapsLock som NVDA-tast. Under Keyboard kategorien er det mulig å velge hvilken eller vhilke taster som skal benyttes. Det er f.eks. mulig å velge både Ins og CapsLock.

Tastaturekko

Under kategorien Keyboard er det også mulig å stille inn tastaturekko, altså hva talen skal formidle når det skrives på tastaturet. Her kan de hakes av for om det ønskes:

 • Av - Talen sier ingenting når du skriver
 • Tegn - Talen sier hvert tegn du skriver
 • Ord - Talen leser hele ordet når du trykker et tegn eller mellomrom.
 • Både tegn og ord - en kombinasjon av de to valgene over
 • Andre aktuelle valg er tale ved kommandoer eller lyd ved feilstavelser ved skriving

Det er også her mulig å endre tastaturoppsett mellom stasjonært (standard) eller bærbart.

Hjelp

Brukerveiledning

Brukerveiledning for NVDA ligger under Hjelp i NVDA-menyen. Her finnes også muligheter for å se etter og installere oppdateringer. Du finner også informasjon om gjeldende programversjon.

Tastaturhjelp

NVDA har, som alle skjermlesere, svært mange kommandoer. Som hjelp for å kunne utforske og få bedre oversikt over hvilke kommandoer som er knyttet til de ulike tastene og tastekombinasjonene, har NVDA Tastaturhjelp, som du lett kan slå på og av. Dette gjør du med NVDA-tast+1. Når tastaturhjelp er på, vil hvert tastetrykk gi som respons navnet på tasten(e) som er trykket og hvilken funksjon dette tastetrykket utfører (hvis det utfører noe).

Ulike modi i NVDA

Systemfokus

Det meste av tiden vil NVDA være i modus for systemfokus. Systemfokus (også kjent som fokus) er objektet som mottar tastetrykk fra tastaturet. Hvis du for eksempel skriver i et redigerbart tekstfelt, er tekstfeltet i fokus. Den vanligste måten å navigere rundt i Windows med NVDA, er å ganske enkelt flytte systemfokus ved hjelp av standard tastaturkommandoer. Eksempler på dette kan være å trykke Tab og Skift+Tab for å gå fram og tilbake mellom kontrollene, trykke Alt for å komme til menylinjen og deretter bruke piltastene for å navigere i menyer, og trykke Alt+Tab for å flytte mellom kjørende programmer.

Når du har fokus på en kontroll som tillater navigering i eller redigering av tekst, kan du bevege deg i teksten med systemmarkøren, også kjent som redigeringsmarkøren. Da gjelder vanlige navigasjonstaster som piltastene, Page Up, Page Down, Home, End osv.

Nettmodus

NVDA har en egen lesemodus, som lar deg få tilgang til innholdet på skjermen eller i dokumentet også når det ikke finnes noen systemmarkør. Du kan ikke redigere tekst når NVDA er i lesemodus. Denne lesemodusen, som også kalles nettmodus, brukes automatisk i nettlesere (HTML-formater) og PDF. Du kan også velge å bruke nettmodus i Microsoft Word. I nettmodus er innholdet i dokumentet tilgjengelig i en flat representasjon som du kan navigere i med piltastene som om det var et vanlig tekstdokument. Alle NVDAs tastekommandoer for systemmarkør fungerer i denne modusen. Informasjon som hvorvidt teksten er en lenke, overskrift, osv. blir opplyst sammen med teksten når du flytter deg rundt i dokumentet.

Når du flytter lesemarkøren, følger systemmarkøren ikke med. Dermed kan du lese gjennom teksten uten å miste redigeringsposisjonen.

Som standard vil NVDA bytte fra nettmodus til fokusmodus når du kommer til et redigerbart felt på ei nettside. Går du bort fra det redigerbare tekstfeltet, bytter NVDA tilbake til nettmodus. Du kan også manuelt gå ut av fokusmodus ved å trykke på Esc-tasten.

For å kunne navigere i et dokumentet (f.eks. Word) med hurtigkommandoer (bokstavnavigasjon) eller listeverktøy kan du veksle mellom nettmodus og systemfokus med NVDA-tast+mellomrom. Talesyntesen sier ingenting om hvilken modus som er valgt, men ulike lydsignal kvitterer om du aktiverer eller deaktiverer nettmodus med NVDA-tast+mellomrom.

En "visuell omramming" av skjermbildet vil være rød når NVDA er i nettmodus og blå omramming når NVDA er i systemfokus.

Noen viktige hurtigtaster

Generelle hurtigtaster

 • Avslutte NVDA NVDA-tast+q
 • NVDA-menyen NVDA-tast+n
 • Les klokka NVDA-tast+F12
 • Slipp tast gjennom NVDA-tast+F2
 • Starte NVDA: Ctrl+Alt+n
 • Stopp tale midlertidig Ctrl
 • Sett tale på pause Shift
 • Tastaturhjelp NVDA-tast+1
 • Tastaturekko NVDA-tast+2
 • Les tittellinja til aktivt vindu NVDA-tast+t
 • Les gjeldende fokus NVDA-tast+Tab
 • Les statuslinjen NVDA-tast+End
 • Veksle mellom nettmodus og fokusmodus NVDA-tast+mellomrom

Taleinnstillinger

 • Tale av og på NVDA-tast+s
 • Stopp tale midlertidig Ctrl
 • Sett tale på pause Shift

Les tekst

 • Les fra markør NVDA-tast+Pil ned
 • Les linje for linje pil ned/opp
 • Les gjeldende linje NVDA-tast+Pil opp

Skanne tekst med NVDA

Ved åpning av et utilgjengelig dokument vil talen komme med en advarsel tomt dokument, kan være et bilde som trenger OCR...

 • CapsLock+r (OCR behandler dokumentet), talen sier gjenkjenner
 • Talen sier Resultat dokument
 • Dokumentet er klart til lesing på leselist og tale med piltaster ned/opp

Hurtigtaster i et nettleserprogram

Hurtigtaster som lager lister

NVDA+F7 åpner Elementlisten som inneholder lenker, overskrifter, skjemafelt, knapper og landemerker.

I Elementlisten flyttes fokus til elementene med kommandoene under. Når en liste er valg brukes Tab, piltaster og Enter for videre navigering i listene.

 • Lenkeliste Alt+l
 • Overskriftsliste Alt+o
 • Skjemafeltliste Alt+f
 • Knapper (buttons) Alt+b
 • Landemerker Alt+m

Bokstavnavigasjon

 • B: Knapp
 • C: Kombinasjonsboks
 • D: ARIA landemerke
 • E: Redigeringsfelt
 • F: Skjemafelt
 • G: Grafikk
 • H: Overskrift
 • 1 til 6: Overskriftene på nivå 1 til 6
 • I: Listeelement
 • K: Lenke
 • L: Liste
 • M: Ramme
 • N: Tekst uten lenke
 • O: Innebygd objekt
 • Q: Blokksitat
 • R: Radioknapp
 • S: Separator
 • T: Tabell
 • U: Ikke besøkt lenke
 • V: Besøkt lenke
 • X: Avkryssingsboks

For å bla motsatt vei kan du bruke Shift+ ønsket hurtigtast.

Side 19 av 67