Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Lese auditivt

Mange elever med nedsatt syn leser auditivt som et supplement eller alternativ til å lese taktilt eller visuelt. For å lese auditivt, bruker eleven datautstyret til å få lest opp tekst eller han hører en DAISY-bok. Noen elever opplever auditiv lesing som en god måte å lese på, mens andre har vanskeligere for å konsentrere seg om det som blir lest opp.

Dette er det viktig å ta hensyn til:

 • For å få godt utbytte av auditiv lesing, er det viktig at eleven får tid til å venne seg til denne måten å lese på.
 • Når du leser auditivt, kan du bare høre ett ord av gangen, Leseren får mindre oversikt enn ved andre måter å lese på.
 • Det er lett å bli forstyrret av andre hørselsinntrykk.
 • Stavefeil og grammatiske feil kan være vanskelige å fange opp.
 • Det kan være vanskelig å lære språk når du primært leser ved hjelp av tale.

For at eleven skal kunne lese auditivt i klassen uten å forstyrre andre, kan han bruke en øretelefon på det ene øret. Da kan eleven samtidig høre hva som foregår i klassen.

Datautstyr med tale

Det er skjermleserprogrammet som bestemmer hva talen skal si. Enkelte forstørringsprogram tilbyr også tale, men da gjerne begrenset til opplesing av teksten i et dokument eller liknende. Når du bruker tale ved hjelp av en skjermleser, får du opplest tekst i dokumenter eller på nettsider. Du vil også få informasjon om skjermbildet som har fokus. Dette kan være til hjelp for å få oversikt over og kunne navigere i skjermbildet.

Eleven må forstå informasjonen talen gir, og nytten den har. Det er særlig viktig å være oppmerksom på at:

 • Skjermleserne har et standardoppsett som er beregnet på nybegynnerne. Det betyr at brukeren får mye informasjon. Det kan være vanskelig å få med seg alt.
 • Lærer og elev bør gå gjennom innstillingene i skjermleseren sammen, og velge hvilket nivå på tilbakemeldingene fra talen som er tilstrekkelig.
 • Eleven trenger kanskje mer informasjon når han arbeider i et program han ikke kjenner. Da kan detaljnivået på tale økes fra innstillingene i skjermleseren. Det kan reduseres igjen når eleven har blitt kjent med programmet.

Under Innstillinger kan du gjøre deg kjent med skjermleseren og/eller forstørringsprogrammet dere bruker.

Avbryte talen

Når skjermleseren starter og talen er på, vil talen gi informasjon så snart det skjer noe på skjermen. Informasjonen er ikke alltid relevant for det eleven er opptatt av. Derfor er det ofte behov for raskt å kunne avbryte talen.

 • Avbryt tale: Ctrl

Slå tale av og på

Dersom skjermleserprogrammet også brukes til forstørring og/eller punktskrift på leselist, kan det være behov for å slå talen av og på.

Slå av tale:

 • JAWS tale av/på: Ins+Mellomrom, s
 • SuperNova tale av/på: VCtrl+Null (null på tallrekka)
 • NVDA tale av/på: Ins+s
 • Fusion tale av/på: Ins+Mellomrom, s

Lese linje, setning, ord og tegn

For å spare tid og energi, må eleven ha kontroll på hvilken tekst han er ute etter. Skal eleven for eksempel redigere tekst, må han raskt kunne finne setningen eller ordet som skal rettes. Å bruke pil ned for å lese en hel linje, er ofte en mindre målrettet strategi enn å bruke kommandoer for å lese neste setning eller neste ord.

Når du er i et dokument og trykker pil ned for å bytte linje, vil talen lese hele linjen du kommer til. Ved å fortsette å trykke pil ned, kan du lese linje for linje.

Lese neste/forrige setning med skjermleseren:

 • JAWS: Alt+Num pluss/ Alt+Num minus
 • SuperNova: CapsLock+Punktum / CapsLock+Komma
 • NVDA: Alt+Pil ned/Pil opp

Du kan dessuten lese ord for ord og tegn for tegn med følgende kommandoer:

 • Lese neste/forrige ord: Ctrl+Pil høyre/Ctrl+Pil venstre
 • Lese neste/forrige tegn: Pil høyre/Pil venstre

Starte sammenhengende lesing

Du kan bruke talesyntesen til sammenhengende lesing.

Lese fra markørposisjon til slutten av dokumentet:

 • JAWS: Ins+Pil ned
 • SuperNova: Num Pluss
 • NVDA: Ins+Pil ned
 • Fusion: Ins+Pil ned

Se for øvrig Tillegg > Litt om JAWS > Tastatur.

Når du har begynt å lese fra markørposisjon, vil markøren flytte seg linje for linje etter hvert som talen leser. Du kan avbryte talen når som helst ved å trykke venstre Ctrl-tast. Dersom du stopper talen for å rette noe, vet du ikke nøyaktig hvor i teksten markøren befinner seg. Bruk Pil opp/ned eller Pil venstre/høyre for å finne teksten som skal rettes. Husk også at du kan bruke Ctrl+Pil høyre/venstre for å bevege deg fram/tilbake i teksten, og Home/End for å gå til begynnelsen/slutten av linja.

Tittel på vinduet

Elever som bruker talen til å orientere seg i skjermbildet, kan ha problemer med å vite hvilket program, dokument eller dialogboks som har fokus. Da er det nyttig å få lest opp tittelen på det aktive vinduet.

Les tittel på aktivt vindu:

 • JAWS: Ins+t
 • SuperNova: Num 7
 • NVDA: Ins+t

Talehastighet

Når du skumleser, kan hastigheten på talen være høyere enn om du skal lese mer grundig.

Øk eller reduser talehastighet:

 • JAWS: Ctrl+Alt+Page Up / Ctrl+Alt+Page Down
 • SuperNova: VCtrl+VShift+Omvent skråstrek / VCtrl+VSkift+pluss
 • NVDA: Ins+Ctrl+Pil opp/ned
 • Fusion: Ctrl+Alt+Page Up / Ctrl+Alt+Page Down

Nivå på opplesing av tegn

Når du leser ordinær tekst, er det forstyrrende hvis talen leser tegn som komma, punktum og spørsmålstegn. Hvis du leser korrektur eller hvis teksten inneholder matematiske uttrykk eller kjemiske formler, er det derimot viktig å få med alle tegn. I skjermleserne kan du bestemme nivået for opplesing av tegn. Se forklaring på dette under de respektive skjermlesere/skjermforstørringsprogram under Innstillinger.

Bytte språk

For å få opplest tekst på fremmedspråk med riktig uttale, må du aktivere en talesyntese med det aktuelle språket. De fleste skjermlesere er satt opp til å bytte språk automatisk hvis de har flere språk installert. Automatisk bytte av språk skjer ut fra koder i dokumentet.

Av og til er dokumentet feilkodet, slik at feil språk blir brukt. For å unngå dette, kan du slå av automatisk språkdetektering i skjermleseren. Se hvordan du kan slå av automatisk språkdetektering for de respektive skjermlesere/skjermforstørringsprogram under Innstillinger.

Bytte talesyntesespråk manuelt:

 • JAWS (bytte stemmeprofil): Ctrl+Ins+s
 • SuperNova (neste/forrige språk): VCtrl+Punktum / VCtrl+komma

Navigere mellom strukturelle elementer i et dokument

Skjermleserne har kommandoer for å gå direkte til elementer som neste/forrige overskrift, tabell, liste osv. For at disse kommandoene skal virke, må du bytte til en annen modus i skjermleseren. Denne modusen kalles typisk virtuell markør, lesemarkør eller browse mode.

Bytte modus i skjermleseren:

 • JAWS virtuell markør på/av: Ins+z
 • Supernova lesemarkør på/av: Num stjerne/Num minus
 • NVDA browse mode på/av: Ins+mellomrom

Deretter kan du navigerer i et dokument på følgende måte:

 • Gå til neste/forrige overskrift: h/Shift+h (h = heading)
 • Gå til neste/forrige tabell: t/Shift+t

Hurtigtastene er de samme som brukes på Internett.

I SuperNova kan du dessuten bruke CapsLock som en shift-tast, i stedet for å bytte til den spesielle modusen. Du kan f.eks. gå til neste/forrige overskrift med CapsLock+h / CapsLock+Shift+h.

Både med JAWS og SuperNova kan du samle overskrifter i en liste. Du kan bla i listen med piltaster eller ved å skrive første, eller noen av de første, bokstavene i overskriften. Ved å velge en overskrift fra lista med Enter, kommer du tilbake til dokumentet på denne overskriften. Funksjonen er nyttig dersom du vet hvilken overskrift du skal til.

Samle alle overskrifter i en liste:

 • JAWS: Ins+F6
 • Supernova: CapsLock+2

Tips til deg som lærer

For å erfare hvordan lesing med tale fungerer, kan du gjøre følgende: Bruk en tekst fra en aktuell lærebok. Les teksten med tale. Begynn med å lese 5-10 linjer. Øk til 10-20 linjer og etter hvert til flere linjer. Svar på spørsmål knyttet til teksten eleven nettopp har lest.

Lese auditivt med forstørring i SuperNova og Fusion

Teksten nedenfor må ses i sammenheng med delen Datautstyr med tale.

SuperNova

Dokumentleser:

Funksjonen er spesielt nyttig for den som bruker stor forstørring fordi du slipper å navigere horisontalt i skjermbildet for å lese. Dokumentleser henter tekstinnholdet inn i et eget vindu der teksten brekkes om slik at du uansett forstørringsgrad ikke får linjer som går utenfor vinduet.

I Dokumentleser er det mulig å velge forgrunns- og bakgrunnsfarge i et eget fargeoppsett.

 • Start Dokumentleser: CapsLock+Num pluss
 • Pause/Les: Mellomrom
 • Avslutte: Esc
 • Velge forstørrelse eller fargeoppsett: Tab til ønsket knapp i verktøylinja, Enter for å veksle mellom alternativene.

Fusion

Fusion har flere alternativer for å lese tekst: AppView, Tekstvisning og SpeakIt.

Hurtigtaster som gjelder alle tre alternativene:

 • Stemme på/av: CapsLock+Alt+Enter
 • Justere talehastighet: CapsLock+Alt+Pil opp/Pil ned

AppReader:

Leser fortløpende fra markør. Når AppReader er aktiv, kan du også få lest opp ord, setninger, avsnitt og sider.

 • Start AppReader: CapsLock+Alt+R
 • Pause/Les: Enter
 • Avslutte: Esc
 • Neste/forrige ord: Ctrl+Pil høyre/venstre
 • Neste/forrige setning: Pil høyre/venstre
 • Neste/forrige avsnitt: Pil ned/opp
 • Neste/forrige side: Page down/Page up

Tekstvisning:

Funksjonen er spesielt nyttig for den som bruker stor forstørring fordi du slipper å navigere horisontalt i skjermbildet for å lese. Tekstvisning henter tekstinnholdet inn i et eget vindu. Teksten brekkes om slik at du uansett forstørringsgrad ikke får linjer som går utenfor vinduet.

Tekstvisning starter i Sidemodus, men du kan bytte til Linjemodus. I Linjemodus vises teksten bare på en linje. Etter hvert som talen leser, vil teksten gli mot venstre slik at ny tekst etter hvert kommer til syne og leses opp.

 • Start Tekstvisning: CapsLock+Alt+T
 • Pause/Les: Enter
 • Avslutt: Esc
 • Juster talehastighet: Ctrl+Alt+Page Down / Page Up
 • Linjemodus: T
 • Sidemodus: S
 • Forstørrelse øke/minske: CapsLock+Pil opp / Pil ned

SpeakIt:

Brukes til å få lest opp tekst med mus. SpeakIt leser det musen peker på eller teksten som er markert.

 • Start SpeakIt: CapsLock+Alt+S
 • Avslutt SpeakIt: Høyre musetast

Lese lydbøker i DAISY-format

Lydbøker til skolebruk produseres i DAISY-format. De kan lastes ned fra tibi.no. Lydbøkene spilles av med en DAISY-spiller, en app til smarttelefon eller nettbrett eller med programvare på datamaskinen.

Du finner informasjon om de ulike mulighetene på statped.no/skolelydbok.

Side 12 av 39