Til hovedinnhold

Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

Litteraturliste

Bråten, S., (2010) Kommunikasjon fra fødsel til alderdom, Tano Aschehoug

Corneliussen B., Skjærseth T., (2017) Rapport fra Små Blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle. Et prosjekt støttet av Extrastiftelsen
Corneliussen B., Skjærseth T. (2004) Blinde småbarn i barnehage, Spesialpedagogikk
Drugli, M-B. (2014) Liten i barnehagen. Forskning. Teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk
Enge, J-E. (2016) Forelesning om bruk av hørsel i mobilitet Statped
Frønes, I. (2003) De likeverdige, om sosialisering og jevnaldrendes betydning U- forlaget
Ingsholt, A, (2017) Ser du mig. Sociale færdigheter og kompetencer hos 4-6 årige blinde og seende børn. Synssenter Refsnes, Danmark
Lundberg, P., (2005) Blindhet, antropologisk analyse av de blindes verden fra renæssancen til i dag University of Copenhagen
Løkken, G (1996) Når små barn møtes. Cappelen Damm akademisk
Løkken G. (2004) Toddlerkultur Om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen
Løkken, G (2012) Levd observasjon, En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode. Cappelen Damm Akademisk
Løndal, Knut, Norges Idrettshøgskole avhandling (2010) Revelations in bodily play. A study among children in a after-school program
Janson, Ulf (1997, 2003) Stockholms Universitet, Pedagogiska institusjonen. Diverse artikler og samtaler
Jeremiassen, R H (2013) Å se ved bevegelse, observasjoner av sansemotorisk utvikling og funksjon hos blinde barn i førskolealder. Statped
Johansson, I-B. (2002) Annorlunda men funksjonellt beteende. Identifisering og forståelse av typiskt och avvikande beteende i åldrarna 1-3 år hos barn med medfødd blindhet. Pedagogisk Institusjonen, Stockholms universitet
Klingenberg, O.G. (2013) Matematikk og elever som bruker punktskrift i opplæringen Doktorgradsavhandling NTNU
Greve, A. (2016) HiA, Forskning .no
Rud, E B. (2012), Sosial fantasilek, kompetanse for livet. Cappelen Damm Akademisk
Sagberg S., Steinsholt, K. (2003) Barnet, Konstruksjoner av barn og barndom U-forlaget
Søbstad, F. (2006) Glede og humor i barnehagen Cappelen Akademiske Forlag
Solvang, P., (2002) Annerledes, Uten variasjon, ingen sivilisasjon Aschehoug
Sutton-Smith, B. (1997) The Ambiguity of Play. Harvard
Tetzschner, S (2012) Utviklingspsykologi 2.utg Gyldendal akademiske
Vikan, A. (1987) Sosial forståelse hos barn og ungdom. Oslo: U-forlaget
Wolf, K. D. (2015) Små barns lek og samspill i barnehagen. U-forlaget
Ytterhus, B. (2000) «De minste vil, og får det kanskje til . . .» en studie av hverdagslivets segregering i integrerende institusjoner – Barnehager. Doktorgradsavhandling NTNU
Øksnes, M. (2016) Lekens flertydighet, om barns lek i en institusjonalisert verden. Cappelen Damm Akademisk
Øksnes, M. (2008) «Hvis det er noe vi ikke får lov til, sniker vi oss til det!» Doktorgradsavhandling NTNU
Østvik, J. (2017) Frienship among students using AAC in Norwegian pubic mainstream primary schools Doktorgradsavhandling NTNU
Åm, E. (1990) Lek i barnehagen – de voksnes rolle. U-forlaget
Åsen, G. (2015) Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde Doktorgradsavhandling UiO

Side 9 av 9