Til hovedinnhold

Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

Organisatoriske tiltak for lek

Lekegrupper vil være en god tilrettelegging med få barn og et oversiktlig lekemiljø. Erfaring med å leke og alder må vies hensyn ved valg av tema og leker. Alle barna deles inn i faste grupper med faste voksne, et fast tema som lekes over tid og på et fast sted. Lekegruppen det blinde barnet deltar i kan ikke ha mer enn to eller tre barn totalt ut fra barnets alder og lekeerfaring. Lekegrupper fungere for alle barn når det er godt planlagt. Slike lekegrupper gir relasjoner mellom barna over tid. Det er viktig for å utvikle tilhørighet og trygghet.

Temalek som arbeidsmetode egner seg godt for å inkludere barn som er blinde. Tema introduseres av barnehagen ut fra det barna er interessert i eller som barnehagen vil tilføre barnegruppen. Det kan hjelpe alle barn til å utvikle sin lek-kompetanse og samhandling. Tema presenteres for det blinde barnet i forkant, slik at barnet er kjent med utstyr i leken, og vet hva leken går ut på og dermed har forutsetninger for å delta. Om dette ikke blir gjort kan det blinde barnet fort bli for opptatt av detaljer ved lekene og dermed ikke være så lett tilgjengelig for samspill.
For det blinde barnet kan det være nødvendig å oppsøke virkeligheten slik at barnet kan oppleve med andre sanser enn synet. Eksempelvis å fylle bensin eller ta bussen. Blinde barns forståelse av omverdenen er fragmentert og basert på det barnet kan berøre og på hørselsinntrykk. Seende barn oppfatter helhet med en gang. Barnet med blindhet må få tid til å undersøke detaljer og samtidig hjelp til å forstå sammenhenger. Når barna er sammen om opplevelsene vil det gi inspirasjon til felles lek i barnehagen, særlig hvis temaet er spennende og fengende.
En del barnehager har temarom og skifter tema i løpet av barnehageåret ut fra hva som opptar barnegruppen og hva personalet ønsker å ha fokus på i leken.

Struktur i dagen og aktiviteter må planlegges for alle barna i gruppen. De voksne utgjør et arbeidslag som planlegger sammen og fordeler ansvar.

Side 8 av 9