Til hovedinnhold

Veileder taktile tankekart

Dette er en veileder til pedagoger og andre som skal planlegge, lage eller bruke taktile tankekart med barn, unge eller voksne med synsnedsettelse. Foresatte og andre nærpersoner vil også kunne ha nytte av veilederen.

Taktile tankekart kan brukes av personer med synsnedsettelse eller blindhet og som har ervervet noen leseferdigheter, enten som har leseferdigheter gjennom taktile symboler eller ved at de allerede leser og skriver punktskrift. Taktile tankekart har også vist seg å fungere godt i læring for barn og unge med blindhet i kombinasjon med autismespekterforstyrrelser (ASF). Disse elevene har særlig behov for tilrettelagt opplæring. Dette er en elevgruppe med individuelle forskjeller, og taktile tankekart gir gode muligheter for individuell tilpasning.

Arbeid med taktile tankekart er ikke en lese- eller skriveøvelse. Fokus i arbeidet er det tematiske innholdet og samtalen rundt tankekartene som lages. Arbeidet er nyttig for å lære og forstå begreper og sette dem i sammenheng, når læring skjer gjennom andre sanser enn synet. Arbeidet kan samtidig være et supplement i lesning, ved at ervervede ferdigheter i lesing kan tilpasses og utvikles videre til noe som oppleves som meningsfullt å lese for eleven selv.

Vi vil takke alle elever og lærere som deltok i et prosjekt hvor taktile tankekart ble prøvd ut. Takk for at dere jobbet med temaet over tid og formidlet og diskuterte deres erfaringer med oss. En særlig takk rettes til Anne-Signe Høivoll Piros som sto for pilotutprøving av oppsett og fremgangsmåte. Verdifulle erfaringer og tips ble formidlet til oss gjennom dette arbeidet.

Arbeidsgruppe

Veilederen er utarbeidet av Gro Aasen, Jorunn Ytrehorn Wiik og Irene Traverso.