Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Sosial læring

Sosiale ferdigheter er noe vi tilegner oss i oppveksten gjennom sosialt samspill, erfaringer og veiledning fra dem rundt oss. Noen barn og unge har større utfordringer med å tilegne seg sosiale ferdigheter enn andre, av ulike årsaker.

Her kan du lese om tre pedagogiske metoder du kan bruke for å veilede og støtte barn og unge i hverdagen og læringssituasjoner. Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler er kanskje mest brukt overfor elever med autismespekterforstyrrelser, men metodene kan også brukes i grupper eller hel klasse.

Eksemplene er lagt inn i Book Creator og viser hvilke fordeler appen har knyttet til denne bruken. For mer informasjon og pedagogisk bruk, gå til temasiden "Sosial fungering med nettbrett og mobil".

Sosiale historier

En sosial historie er en konkret beskrivelse av det du trenger å vite for å mestre en situasjon som oppleves utfordrende.

Sosiale historier som metode er et pedagogisk verktøy som kan øke sosial forståelse og kan:

 • gi økt selvinnsikt og innsikt i hvordan andre tenker og føler
 • gi forutsigbarhet og økt evne til å håndtere endringer
 • gi bedre handlingsmuligheter for den som strever med sosialt samspill
 • brukes for å utvide eller endre forestillinger om hva som er viktige elementer i en hendelse eller situasjon, også kalt sosialt script.
 • forklare abstrakte begreper eller situasjoner som er ukjente eller usikre

I boka "Sosiale historier som metode" kan du lese mer om metoden og se mange eksempler på sosiale historier.

Gå til omtale av boka på statped.no for å få mer informasjon.

Under ser du eksempler på hvordan sosiale historier kan lages i Book Creator.

Oppskrifter

Trinnvise forklaringer på en utfordrende oppgave eller situasjon kan være med på å tilrettelegge for deltakelse og mestring i sosiale settinger. Oppskriftene konkretiserer og viser eksempler på hvordan noe kan gjøres. Hvilken informasjon som er med, velges ut fra barnets behov og nivå.

Oppskrifter kan brukes til å veilede i ulike sosiale situasjoner:

 • Forberedelse og støtte
 • Hjelp til å håndtere ustrukturerte situasjoner, som for eksempel friminutt eller turdag
 • Å skape forutsigbarhet og øke mulighet for inkludering i sosiale aktiviteter

Tegneseriesamtale

Tegneseriesamtale er til hjelp for å forstå andres tanker, intensjoner og følelser. Den bidrar til å synliggjøre det usynlige i en sosial situasjon. Det er en billedlig fremstilling av kommunikasjonen i en samtale. Prinsippene er lik en tegneserie – «en ting av gangen», og til slutt er hele historien tegnet ned. For å illustrere samtalene brukes fyrstikkmennesker med snakke-, tenke- og følebobler. Denne metoden kalles også «Comic strips».

Tegneseriesamtaler kan brukes for å:

 • hjelpe eleven til å forstå og tenke gjennom variasjonene og nyansene i budskap og meninger
 • forklare erting og ironi
 • få frem skjulte budskap ved bruk av snakke-, tenke- og følebobler
 • vise at det som sies, ikke alltid er det som menes

Bruk av metodene i Book Creator

Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler må være tilgjengelige og tilpasset den som har behov for å benytte seg av denne støtten i hverdagen. Book Creator har mange funksjoner som tilrettelegger for praktisk bruk av sosiale historier:

 • Strukturere og sortere historiene i bøker eller kapitler
 • Skrive og legge inn lydspor
 • Sette inn video og bilder som konkretiserer innholdet
 • Lagre boka som elektronisk bok og deles til andre enheter via iCloud eller andre delingsmåter. På denne måten kan du lese en Book Creator-bok på smarttelefonen.
 • Den som skal bruke boka, kan sette sitt personlige preg på den ved å sette inn egne bilder, velge bakgrunn på sidene og på denne måten få et eierforhold til boka.
 • Samle bøker med forskjellig innhold og funksjoner på ett sted.
 • Lage bok som brukes for enkeltelever, grupper eller hele klasser med aktuelle sosiale situasjoner som må jobbes med.

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Side 13 av 23