Til hovedinnhold

Omvendt undervisning

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og omvendt undervisning

Når du skal tilrettelegge for omvendt undervisning for elever som bruker ASK må du ta utgangspunkt i elevens motoriske ferdigheter og hva eleven forstår og uttrykker. Du må også legge til rette for at elevene kan bruke kommunikasjonsformen sin. Uansett om eleven bruker ikke-hjulpet kommunikasjon, hjulpet kommunikasjon eller partnerstøttet kommunikasjon, må du selv bruke den aktuelle kommunikasjonsformen og gi eleven tid til å kommunisere. Elevene må kunne betjene de aktuelle ressursene ved hjelp av sin alternative betjeningsløsning; brytere, øyestyring, hodemus, joystick eller annen betjeningsløsning.

Kommunikasjonsformer

Aktivering av forkunnskaper på skolen

Omvendt undervisning starter alltid på skolen med en kort introduksjon til stoffet og en aktivering av elevens forkunnskaper. Les mer om hvordan her. Når du gjennomgår aktuelle begreper er det viktig at du tegnsetter begrepene ved hjelp av tegn til tale eller bruk av grafiske symboler. Dersom eleven med behov for ASK skal kunne samtale om hva eleven kan fra før om det aktuelle temaet, må eleven ha et aktuelt ordforråd tilgjengelig. Dette løses ved et tett og godt samarbeid mellom deltakerne i laget rundt eleven. Laget rundt eleven består vanligvis av foresatte, kontaktlærer, spesialpedagog, assistent og andre nærpersoner. Det er viktig at det er avklart hvem som programmerer og oppdaterer kommunikasjonsmiddelet.

Tilpassing av lærestoff og ressurser

Uansett hvilken ressurs du velger er det viktig at eleven med behov for ASK har tilgang på det aktuelle vokabularet. Det er også viktig at du har gjennomgått aktuelle begreper slik at du er sikker på at eleven forstår hva oppgaven handler om.

Video

Ved å lage video av introduksjonstemaet som vises hjemme kan du tilpasse språket i videoen til det språklige nivået og den kommunikasjonsformen eleven har behov for. Dersom eleven bruker tegn til tale må du selv bruke tegn i videoen og for eleven som bruker grafiske symboler må du bruke grafiske symboler. På den måten støtter du språkforståelsen og modelerer ved hjelp av elevens kommunikasjonsform og bidrar til å bedre elevens språkmiljø. Eleven kan se videoen så mange ganger hen har behov for. Pass på at du bruker et avspillingsformat som eleven kan spille av hjemme. For eleven som bruker alternative betjeningsløsninger er dette spesielt viktig. Videoen må kunne spilles av med den betjeningsformen eleven bruker; for eksempel øyestyring, hodemus, brytere eller joystick.

Spill

Gutt som spiller Minecraft med øynene

Spill som læringsressurs er motiverende for de fleste elever og gjør hjemmearbeidet mer lystbetont. Det er viktig at du selv har spilt gjennom spillet i forkant slik at du vet at spillet egner seg kognitivt, språklig og faglig. Det er spesielt viktig å spille gjennom spillet når det kommer til alternative betjeningsløsninger. På den måten vet du om eleven som bruker alternative betjeningsløsninger kan betjene spillet. Dersom du ikke har tilgang på den aktuelle betjeningsformen kan du gjennomgå spillet sammen med eleven. Har du en elev som ikke kan lese anbefaler vi at du velger et spill uten instruksjoner i form av tekst og dersom eleven ikke forstår instruksjonene i form av tale anbefaler vi at du velger et spill uten tale. Old mans journey er et eksempel på et spill uten tekst og tale. Uansett hvilket spill du velger er det viktig at eleven har kommunikasjonsmiddelet sitt tilgjengelig slik at eleven kan snakke samtidig som hen spiller.

Podkast

Dersom du velger en podkast som ressurs er det viktig at du har hørt gjennom podkasten i forkant. Dette gjør du for å sikre at eleven forstår hva som blir sagt. Dersom du har funnet en podkast som du mener er bra for de fleste elevene i klassen, men ikke for eleven som bruker ASK, anbefaler vi at du lager en egen innspilling som er tilpasset elevens språkforståelse. Noen elever vil ha mer utbytte av en video enn en podkast.

Sammensatte tekster

Det er en fordel at du selv lager den sammensatte teksten til elevene med behov for ASK. På denne måten kan du sette inn en video der du forteller om innholdet ved hjelp av tegn til tale eller grafisk kommunikasjon. Du kan tilpasse teksten til elevens språklige fungering og velge de bildene som er best egnet både med tankte på innhold og kontraster. Du kan også sette inn de mest aktuelle begrepene og visualisere de ved hjelp av grafiske tegn.

Hjemme

Ved at eleven får med seg introduksjonen til lærestoffet hjem i form av en video, spill, podkast eller sammensatte tekster vil eleven få muligheten til å forberede seg på hva hen skal si i klasserommet dagen etterpå. Det er viktig at laget rundt eleven har avklart hvem som programmerer sider i talemaskinen eller oppdaterer kommunikasjonsboken med de aktuelle ordene som brukes i videoen og andre aktuelle ord slik at eleven har tilgang på de aktuelle ordene i denne forberedelsen. Det er også viktig at hele laget rundt eleven oppdateres på håndtegnene som brukes i videoen og håndtegnene til de aktuelle ordene. På denne måten er eleven med behov for ASK mer forberedt til timene. Du må legge til rette slik at eleven kan kommentere og stille spørsmål til lærestoffet.

Dette krever et tett samarbeid mellom hjem og skole.

På skolen

Når eleven med behov for ASK skal diskutere, drøfte og svare på spørsmål i timene må hen ha de aktuelle ordene tilgjengelig. Dersom eleven bruker en talemaskin eller en kommunikasjonsbok må de aktuelle ordene være tilgjengelig i form av de grafiske symbolene. Bruker eleven tegn til tale må eleven ha lært håndtegnene for de aktuelle ordene. Det aktuelle temaet det jobbes med er en god måte å lære seg nye ord og begreper på. Elevene må også få tid til å svare og stille spørsmål. Det tar lengre tid å snakke med en talemaskin og en kommunikasjonsbok enn med tale.

Side 9 av 10