Til hovedinnhold

Omvendt undervisning

Hva sier forskning om omvendt undervisning?

Forskning peker på mange fordeler ved omvendt undervisning: 

  • Fleksibel og tilpasset læring, spesielt gjennom videoformatet hvor elevene har mulighet til å spole frem eller tilbake, sette på pause og repetere. 
  • Elevene kan lære i sitt eget tempo. 
  • Tid blir frigjort til samarbeid, elevaktivitet og problemløsing i klasserommet. 
  • Lærerne får bedre mulighet til å veilede og vurdere elevenes læringsarbeid. 
  • Mulighet for mobil læring ettersom ressursen kan sees når som helst og hvor som helst på mobile enheter. 
Lærer som følger opp elev i klasserommet

En litteraturstudie gjort av Altemueller og Lindquist (2017) viser til flere fordeler med å bruke omvendt undervisning for elever med spesialpedagogiske behov. Blant fordelene finner vi økt elevmotivasjon, samarbeidslæring, læring i eget tempo og rom for underveisvurdering. I tillegg vises det til mulighet for å differensiere undervisningen. Ressurser og oppgaver som tildeles elevene kan tilpasses slik at de møter de ulike behovene i klasserommet. Videre frigjør omvendt undervisning læreren fra rollen som informasjonsformidler i klasserommet og endrer den til rollen som læringsveileder. Ekstra tid til hjelp og samhandling med læreren vil for mange elever være avgjørende for et godt læringsutbytte. 

En amerikansk studie av omvendt undervisning (Nouri, 2015) viser at elever opplever økt motivasjon og engasjement ved bruk av omvendt undervisning. Studien viser spesifikt at elever med særskilte behov opplever et økt læringsutbytte og mer effektiv læring. Disse er også mer positive til videoformatets muligheter for fleksibel og tilpasset læring. 

En annen studie (Foldnes, 2016) viser at omvendt undervisning bare gir et økt læringsutbytte hvis det samtidig legges til rette for at elevene kan samarbeide om temaet. Dette gjelder for alle elever. Gruppeoppgaver bør utgå fra problemstillinger som elevene skal prøve å løse i fellesskap. Læreren bør også åpne for felles diskusjon rundt mulige fallgruver, og til slutt vise riktige løsninger av oppgavene. Hvis elevene kun blir overlatt til å gå gjennom videomaterialet på egenhånd, og skoletimene bare brukes til individuell oppgaveløsning under lærers veiledning, kan det ikke påvises økt læringseffekt. 

Side 4 av 10