Til hovedinnhold

Programmering

Forskning på bruk av programmering i opplæringen

Forskning på bruk av programmering i opplæringen viser mange spennende resultater særlig knyttet til kognitive ferdighter, sosiale ferdigheter og ferdighetenes generaliserbarhet. Du kan lese mer om programmering og styrke sentrale ferdigheter her.

 • Programmeringsroboter i undervisningen gir gode muligheter for å lære nødvendige ferdigheter, som samarbeid, logikk, selvtillit, sekvensering og spatiale ferdigheter (1).
 • Det er vist at unge barn presterte bedre og var mer interesserte når språk- og bokstavinnlæring ble kombinert med programmeringsroboter, fremfor bøker og lydbøker (2).
 • Forskning på bruk av robot for barn med ulike lærevansker viser at fysisk tilgang til læremiddelet (roboten) påvirker barnets følelse av eierskap og kontakt med roboten. Disse to faktorene var vesentlige i mestringen av ulike læringsmål, som for eksempel å jobbe med en oppgave over lengre tid og godt samarbeid med medelever (3)
 • Algoritmisk tenkning og programmering kan styrke eksekutive funksjoner hos elever. En studie viste signifikant bedring av ferdighetene planlegging (tid og sekvensering) nøyaktighet samt impulskontroll og konsentrasjon. Forbedringen var merkbar etter kort tid og var særlig tydelig hos de yngste barna (små- og mellomtrinn) (4)
 • En metastudie om overføring av ferdigheter fra programmering til andre situasjoner i opplæringen, viste at elever som fikk opplæring i dataprogrammering hadde styrkede kognitive evner i forhold til elever som ikke hadde fått opplæringen. Ferdighetene som ble særlig styrket var kreativ tenkning, matematiske ferdigheter, metakognisjon og logisk tenkning. (5)

  (1) Karna-Lin, E., Pihlainen-Bednarik, K., Sutinen, E. & Virnes, M. (2006) Can Robots Teach? Preliminary Results on Educational Robotics in Special Education. International Conference on Advanced Learning Technologies. DOI: 10.1109/ICALT.2006.1652433
  (2) Han, J., Jo, M., Jones, V. & Jo.J.H. (2008). Comparative study on the educational use of home robots for children. Journal of Information Processing Systems, 4(4),s. 159–168.
  (3) Virnes, M. (2008). Robotics in special needs education. IDC 08 Proceedings of the 7th international conference on Interaction design and children, s. 29-32. DOI: 10.1145/1463689.1463710
  (4) Arfe, B., Lavanga, M., Montuori, C. & Vardanega, T. (2019). Coding in Primary Grades Boosts Children's Executive Functions. Frontiers in Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02713
  (5) Scherer, R., Siddiq, F., & Sánchez Viveros, B. (2019). The cognitive benefits of learning computer programming: A meta-analysis of transfer effects. Journal of Educational Psychology, 111(5), 764–792. https://doi.org/10.1037/edu0000314

Side 9 av 18