Til hovedinnhold

Programmering

Programmering i barnehagen

Programmering inviterer til samarbeid og problemløsning og kan være en engasjerende måte å bruke digitale verktøy på i barnehagen.

I rammeplanens kapittel om digital praksis blir det pekt på at digitale verktøy er en naturlig del av et rikt og allsidig læringsmiljø i barnehagen. Når barna programmerer må de forklare og argumentere, utforske ulike fremgangsmåter, stå i et problem over tid, være kreativt, skape, og forbedre. Programmering vil derfor hjelpe barna å utvikle ferdigheter som er gunstige i mange sammenhenger. På lang sikt vil barna trenge å forstå hvordan digitale verktøy fungerer for å kunne være demokratiske deltakere i et høyteknologisk samfunn. Det finnes derfor mange gode grunner for å drive med programmering, selv for de minste.

Sosiale ferdigheter og eksekutive funksjoner

Når barn strever med å tilegne seg sosiale ferdigheter, må de voksne hjelpe til. Da er det viktig å finne aktiviteter som støtter barnet og som gir redskaper til å mestre de ulike sosiale arenaene på en god måte.

En persons evne til problemløsning, planlegging, oppgaveløsning og regulering av adferd, betegnes som eksekutive funksjoner. Mange barn med for eksempel nevroutviklingsforstyrrelser vil ofte ha utfordringer med dette. Når du programmerer er særlig problemløsning og planlegging ferdigheter du må benytte. Programmering vil derfor kunne være en god aktivitet å bruke for å styrke barnets eksekutive funksjoner. Vi vet at eksekutive funksjoner påvirker skoleferdigheter, så det å starte med aktiviteter, som programmering, der barnet på en naturlig måte får øvd på disse ferdighetene er viktig.

Samarbeid innebærer å dele, hjelpe hverandre og å være gjensidig avhengig av hverandre. En annen viktig side med samarbeid er å følge regler og beskjeder. Dette er en viktige punkter når du programmerer, og programmering kan derfor brukes som en motiverende inngang til å jobbe med samarbeid, turtaking og kommunikasjon.

Det er viktig å påpeke at sosiale kompetanse utvikler seg over tid. Programmering vil ikke alene løse utfordringer i samspill med andre.

Definisjon på eksekutive funksjoner

Interesse og motivasjon

Det er viktig å ta utgangspunkt i barnets interesseområder i arbeid med sosial kompetanse. Hvis barnet synes det er gøy og motiverende med programmeringsroboter vil det være en god mulighet til å øve på sosiale ferdigheter. Det å følge regler, vise hensyn til andre og vente på tur er en naturlig del av det å programmere og vil derfor kunne brukes som en aktivitet for å styrke disse ferdighetene. Det er viktig å huske på at barn med autismespekterforstyrrelser kan ha utfordringer med å lære gjennom å prøve å feile. Her må det legges stor vekt på mestring.

Programmeringsroboter

Programmeringsroboter egner seg for introduksjon og begynneropplæring i programmering. Robotene er taktile og barna får umiddelbar respons. Programmeringsroboten Bee-bot har knapper på ryggen som du må trykke på for å programmere den, og du trenger ingen tilleggsutstyr, programmer eller apper. Vanskelighetsgraden på programmeringen kan tilpasses barnas forutsetninger og behov.

Hverdagsbyen

Bee-Bot i barnehagen

Forskning

Side 8 av 18