Til hovedinnhold

Programmering

Programmering som inkluderende læringsaktivitet

Inkludering innebærer at alle elever opplever sosial og faglig tilhørighet og fellesskap med jevnaldrende.  Samtidig skal opplæringen være tilpasset evner og behov, slik at alle elevene lærer og utvikler seg både faglig og menneskelig. Et inkluderende læringsmiljø oppstår ikke bare av seg selv. Det krever innsats, vilje og kompetanse. Holdninger hos personale, elever og foreldre  har stor betydning for å lykkes med inkludering

For å få til et godt og inkluderende læringsmiljø, må det planlegges. Inkluderende læringsaktiviteter der alle elevene har forutsetninger til å delta bør derfor alltid være et mål. Dette kan være vanskelig, men pyramidemodellen er en god modell å ta utgangspunkt i når du skal planlegge aktiviteter.

Modellen beskriver klasserommet som en pyramide der du i toppen finner elevene med sammensatte og langvarige behov for tilrettelegging. For å lykkes med læringsaktiviteter som fremmer inkludering, må du ta utgangspunkt i toppen av pyramiden når du planlegger.

Fire prinsipper for programmering som inkluderende læringsaktivitet

Når du skal planlegge en aktivitet med programmering med utgangspunkt i toppen av pyramiden er det fire prinsipper du bør følge:

  1. Kartlegg hva slags programmeringsverktøy eleven kan bruke
  2. Bruk motivasjon og interesse som en inngang til programmeringen
  3. Knytt sosiale mål til programmeringen. Samarbeid bør stå sentralt
  4. Gi eleven struktur og forutsigbarhet underveis i programmeringsøkten

For at alle elever skal få opplevelsen av mestring er det også en fordel om programmeringen kan løses med ulike programmeringsspråk. Med samme verktøy kan du da differensiere og tilpasse for elever på ulike nivåer. Der noen elever kan arbeide med å programmere spill med blokkprogrammering, kan andre elever utfordres på å programmere samme oppgaver i for eksemel JavaScript .

Eksempler på programmeringsverktøy der to ulike programmeringsspråk er tilgjengelig:

  • micro:bit
  • SwiftPlayground
  • Minecraft
  • Scratch

Les mer om programmeringsspråk

Spør eleven

Elever med særskilte behov kan i tillegg ha andre behov for at programmeringsaktiviteten skal fungere som en inkluderende læringsaktivitet. Trenger eleven taktil, visuell eller skriftlig støtte? Dette er viktig å vurdere for at aktiviteten skal føre til skaperglede og mestring. Programmering i Minecraft er kanskje tilgjengelig for blinde og svaksynte, men hvordan er det med resten av programmet? For at programmeringsøkten skal fungere som en inkluderende læringsaktivitet, må det derfor planlegges for at alle får oppleve mestring. Er du usikker på hva eleven har behov for av støtte? Spør eleven!

Les også mer om

Hvordan tilrettelegge og gjøre programmering tilgjengelig for elever med nedsatt hørsel

Hvordan tilrettelegge og gjøre programmering tilgjengelig for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

Alternative betjeningsløsninger

Hvordan tilrettelegge og gjøre programmering tilgjengelig for elever med nedsatt syn

Side 10 av 18