Til hovedinnhold

Pedagogisk tilrettelegging

Når barn strever med å tilegne seg sosiale ferdigheter, må de voksne hjelpe til. Med utgangspunkt i barnets omgivelser må barna bli veiledet og få redskaper til å mestre de ulike sosiale arenaene på en god måte.

Praktisk bruk - fra utarbeidelse til øvelse og praksis

Utfordringen i sosialt samspill er ofte de uskrevne reglene, som det å lese kroppsspråk og å forstå at en bestemt kontekst kan være ulik fra gang til gang. Konkrete beskrivelser og oppskrifter kan synliggjøre det usynlige i sosiale situasjoner. Dette kan bidra til tryggere og mer forutsigbare møter med det sosiale for eleven.

Når disse metodene først tas i bruk, kan det være nok å begynne med noen få situasjoner eleven trenger støtte i. Det er lettere for eleven å ta i bruk historiene dersom han eller hun får et eierforhold til dem. Historiene bør derfor utarbeides sammen med eleven. Innhold og detaljer i beskrivelsene må tilpasses den som skal bruke dem. La eleven være med på å velge tilretteleggelsene, som bruk av film, bilder, lydstøtte, tekstmengde og eventuelt andre tilretteleggelser som er nødvendig.

Etter hvert vil det være behov å lage flere beskrivelser, samt endre på oppskriftene og historiene for å tilpasse bruken for eleven. Bruk av digitale verktøy gjør det lettere å endre tekst og bilder enn å samle dem i en kladdebok. Hvilke apper som brukes, vil bero på hva eleven foretrekker og har behov for.

Alle voksne rundt eleven bør kjenne til at eleven bruker disse historiene og oppskriftene slik at tilretteleggelsen skjer i alle fag eleven har behov for det og i andre sosiale situasjoner. Dette krever at spesialpedagog, kontaktlærer og eventuelle andre faglærere samarbeider godt. I mange tilfeller vil det være nyttig for eleven å benytte seg av disse verktøyene på fritiden også. Et godt hjem-skole-samarbeid vil da være helt sentralt.

Disse metodene kan også brukes i grupper eller i hele klasser i arbeid med sosial kompetanse og klassemiljø. Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler kan være nyttig for alle i arbeid med ulike sosiale ferdigheter så lenge metodikken tilpasses gruppestørrelse, sammensetning og behov. Metodene vil også alminneliggjøres for elever som har sitt eget opplegg, dersom metodene også tas i bruk for hele klassen og i mindre grupper.

Litteratur

Behovet for tilrettelagt veiledning for å mestre sosialt samspill kan være knyttet til ulike vansker og diagnoser. Litteratur om sosial fungering kan ofte være knyttet opp mot bestemte diagnoser. Slik litteratur kan være nyttig å lese, selv om metodene skal brukes i forbindelse med en annen diagnose eller vanske. Bruken av metodene må uansett tilpasses den enkelte. Se litteratur i listen over relaterte læringsressurser nederst på siden.

Deling til andre enheter - Fra nettbrett til mobil

Ved bruk av nettbrett i skolen kan eleven ha historiene tilgjengelig i timene. Når du skal bevege deg rundt, i friminutter og på fritiden, kan det være mer hensiktsmessig å ha disse verktøyene tilgjengelig på mobiltelefon. Det er ikke alle nettbrettverktøy som egner seg for en telefon, men det fins mange delingsmuligheter.

  • iCloud lagrer bilder, videoer, dokumenter apper osv. og holder alt oppdatert på alle enhetene knyttet til samme konto (iOS).
  • AirDrop (iOS)
  • Google
  • Andre nettbaserte skytjenester
  • Sende på e-post

For å lese en bok laget i Book Creator på smarttelefon eksporteres den til ePub (elektronisk publikasjon) Deretter kan den:

  • Lagres i iBooks (iOS)
  • Lagres i Google Disk (Android)

Økt selvstendighet - økt deltakelse og inkludering

Ved å finne løsninger som «kan tas med i lomma» (mobil) kan de pedagogiske verktøyene tas i bruk når det trengs. Den visuelle og auditive støtten, samt andre funksjoner som tilrettelegger for spesielle behov, gjør at den som trenger veiledning for å fungere sosialt, kan klare seg i større grad på egenhånd. Dette vil også kunne bidra til økt deltakelse i klasseromsundervisningen, samt andre aktiviteter.