Til hovedinnhold

Digitale spill i skolen

Bruk av spill i kartlegging

Når du skal kartlegge en elev over en lengre periode, er det lurt å starte med elevens interesser. Dette kan brukes for videre kartleggingssituasjoner og for å styrke relasjonen til eleven.

Det er gjerne en kvalitativ og dynamisk fremgangsmåte du anvender når du kartlegger interesser. Det vil si at du lærer eleven å kjenne gjennom samtaler og en nysgjerrighet for hva eleven interesserer seg for.

I de tilfellene der eleven har utfordringer med å fortelle om interessene sine, kan det være nødvendig å bruke et kartleggingsskjema. Statped har utarbeidet en veileder for nærpersoner som skal kartlegge interesser hos personer med multifunksjonshemming.

Skjemaet er spesielt utviklet for barn med multifunksjonshemming, men det kan også brukes for å kartlegge interessene til barn med for eksempel autismespekterforstyrrelser. Når skjemaer fra flere personer sammenfattes, vil det gi et helhetlig og positivt perspektiv av eleven. Tiltaket bidrar til at barnets stemme blir hørt.

Kartlegging på trygg arena

Det er viktig å finne en arena for kartlegging hvor eleven er trygg. I mange tilfeller vil det medføre at den som skal gjennomføre kartleggingen må være kreativ, og kanskje gå utenfor egen komfortsone. En fin måte å gjennomføre en kartleggingssamtale på kan være å kartlegge eleven i en setting, hvor han eller hun holder på med noe av interesse. Mange barn og ungdommer spiller, dette gjelder også de med spesialpedagogiske behov. Ved å spille for eksempel Playstation vil dere få et felles fokus på spillet, og eleven slipper å sitte ved et bord og snakke om det som er utfordrende. En spillsituasjon kan være en tryggere og mer ufarlig setting for å komme i posisjon, bli bedre kjent og gradvis kunne nærme seg det du trenger svar på.

I videoen under kan du se mer om hvordan spill kan brukes som inngang til samtale og kartlegging av elever med nevroutviklingsforstyrrelser. Tiltakene egner seg også for flere elever med særskilte behov.

Side 9 av 10