Relasjonsbygging | www.statped.no

Digitale spill i skolen

Relasjonsbygging

Mange av de elevene som ikke makter å komme på skolen, eller de som har utfordringer i relasjonen til lærer og medelever, har spill som en interesse. Det gjør at spill er godt egnet både for å skape relasjon og for å nå kompetansemål.  

Gutt og mann med pc-spill

Interesser og relasjon 

Sosiale relasjoner, både til lærere og medelever, er viktige faktorer for skolenærvær. Gode relasjoner henger også sammen med trivsel og motivasjon, som igjen er viktig for læringsutbytte. Ved å ta utgangspunkt i elevers interesser er det lettere å skape en god relasjon. Det å gjøre en aktivitet sammen, slik som å spille, kan være en fin inngang til å ta opp andre temaer og gjøre ulike former for kartlegging også. Mange barn og ungdommer syns det er vanskelig å ha en én-til-én-samtale om vanskelige temaer. Dette oppleves ofte lettere dersom de slipper å se den andre personen inn i øynene og at dere har et annet, felles fokus. Ved å bruke digitale spill kan læreren eller andre støttepersoner etablere en relasjon til eleven på barnets hjemmebane. Her kan det oppleves tryggere å kommunisere og skape kontakt.  

Kartlegging og tiltak 

I arbeidet med økt skolenærvær og relasjonsbygging, bør det gjøres en kartlegging av interessene og styrkene til eleven. Når du skal kartlegge elevens interesser er det gjerne en kvalitativ og dynamisk fremgangsmåte du anvender. Det vil si at du lærer eleven å kjenne gjennom samtaler, observasjoner og en nysgjerrighet for hva eleven interesserer seg for. Du kan også systematisere og samle funnene med et kartleggingsskjema. 

Statped har utarbeidet et kartleggingsskjema for dette, Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede. Selv om skjemaet er spesielt utviklet for barn med multifunksjonshemming, kan det også brukes for å kartlegge interessene til barn med for eksempel autismespekter forstyrrelser. En oversikt over styrker og interesser kan være svært viktig informasjon. Når man sammenfatter flere skjemaer som er fylt ut av nærpersoner i elevens liv, vil man ha et dokument som gir et positivt perspektiv på eleven. Tiltaket bidrar til at barnets stemme blir hørt, ved at de får fortelle om sine interesser og det de liker å jobbe med. Når du har kartlagt, kan du sette inn tiltak for å styrke relasjonen med utgangspunkt i interessene. Bankingtime(pdf)  er en aktuell metode for å bygge relasjon der du setter av fast tid til kvalitetstid med en elev, med utgangspunkt i nettopp elevens interesser.  

Interesse og faglig motivasjon 

Når en trygg relasjon er etablert, kan du i tillegg ta utgangspunkt i elevens interesser for å øke motivasjon for skolearbeid. Etter hvert som eleven opplever positive mestringsopplevelser, vil interessen og motivasjon for arbeid i skolen kunne oppstå naturlig og øke. På denne måten vil interesser, slik som spilling, kunne være et godt utgangspunkt for å etablere en god relasjon til eleven og samtidig øke motivasjonen for tilstedeværelse i undervisningen og faglig arbeid. 
Les mer om interesse og motivasjon her (under inkluderende læringsaktivitet) 

Les mer om autisme og interessekartlegging.

Gå tilbake til hovedsiden for temasiden Spill i skolen. 

Side 8 av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!