Til hovedinnhold

Digitale spill i skolen

Spill som inkluderende læringsaktivitet

Her finner du argumenter for hvorfor spill kan brukes som en inkluderende læringsaktivitet, og de mange fordelene med spill i undervisningssammenheng.

Mange elever med spesialpedagogiske behov har spill som interesse. Elevene finner det motiverende, de greier å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring. Ved å velge aktiviteter som spiller på elevenes interesser og bruke ulike innfallsvinkler, vil flere være motivert og få muligheten til å vise hva de kan. Spill i undervisningen kan dermed beskrives som en inkluderende læringsaktivitet

Inkluderende læringsaktivitet:

Styrke sentrale ferdigheter

Spill kan være med å utvikle ferdigheter hos elevene som er viktige for fremtidig arbeidsliv. Samarbeid, problemløsning og kreativitet er eksempler på ferdigheter som trekkes frem i LK 20 og som du utfordres på i mange spill.
I filmen under får du en introduksjon til hvordan disse ferdighetene tas i bruk. La oss bli med Ola, Synne og Sondre og se hvordan de blir utfordret i spilløkten sin.

Ole, Synne og Sander må samarbeide og kommunisere godt for å løse problemet med dragen. De må også være kreativ og strategiske. Dette er typisk for onlinespill, der flere personer må spille sammen for å løse oppdrag. Sammen tolker de oppgaver og oppdrag, samarbeider og løser problemer.

Språk og kommunikasjon er derfor også sentrale ferdigheter i spilløkten til Ole, Synne og Sander. Mange spill foregår på engelsk og studier viser at ungdom som spiller mye dataspill, blir bedre i engelsk. De bruker engelsk for å lese instruksjoner og kommunisere med medspillere. Elever som blir sett på som er svake lesere på norsk kan være sterke lesere på engelsk. Dette viser at motivasjon, interesse og at de opplever det som skal leses relevant, er viktig for utviklingen av språklige ferdigheter.

Språk og kommunikasjon er særlig viktig i nettbaserte karakterrolle-spill, også kalt massively multiplayer online roleplaying games (MMORPG). Dette er spill som World of Warcraft og Ringenes Herre på nett. I slike spill inntar du en rolle der hovedpoenget er å leve seg inn i karakteren og interagere med andre spillere. Dette kan være spill som er vanskelig å bruke i undervisningssammenheng.
I nettbaserte sosiale spill, også kalt massively multiplayer online games (MMO), inntar du ikke en rolle i samme grad som karakterrolle-spillene, men også her vil språk, kommunikasjon og samarbeid være eksempler ferdigheter som må tas i bruk.

Har elevene spilt mye nettbaserte rollespill på fritiden har de nok allerede tilegnet seg sentrale ferdigheter for fremtiden. Dette er viktig at skolen anerkjenner, men den pedagogiske rammen er likevel svært viktig i undervisningssammenheng. På den måten kan elevene bli bevisste på hvilke ferdigheter de tar i bruk. Målet er at de skal kunne overføre disse ferdighetene til nye og ukjente situasjoner i fremtiden.

Trening på spesifikke ferdigheter

Dersom du ønsker å fokusere på enkelte, spesifikke ferdigheter kan du også velge enkle plattformspill der den aktuelle ferdigheten er sentral. Et eksempel på et slikt spill er Keep Talking And Nobody Explodes. Dette er et spill som egner seg godt for å øve på språk og kommunikasjon. Spillet lastes ned på din eller elevens digitale enhet, og er ikke knyttet opp til andre på nett. I spillet trener elevene på god og effektiv kommunikasjon i pressede situasjoner. I tillegg til å øve på presise instruksjoner, legger også spillet opp til trening av spørsmålsformulering. Dette kan være god trening for elever med språkforstyrrelser, konsentrasjonsvansker, autismespekterforstyrrelser og flerspråklige elever.

Minecraft er et annet spill som gir gode muligheter for trening på kommunikasjon og samarbeid. Minecraft Education har utviklet egne pakker for sosial og emosjonell læring. Konseptet inkluderer emosjonell velvære, empati og ansvarlige valg. Når elevene får trene på det som er utfordrende, for eksempel kommunikasjon med andre, i trygge omgivelser med noe de interesserer seg for, er det lettere å jobbe med som kan være vanskelig.

For elever med autismespekterforstyrrelser vil det ofte være vanskelig å fange opp de sosiale kodene, som andre barn fint navigerer i. Spill fjerner blant annet en del «støy» som ansiktsuttrykk og ukjente eller støyende omgivelser. Dette gjør at elevene kan få til gode sosiale situasjoner i spill, som ellers er krevende. Autrcaft som er en server i Minecraft for elever innenfor autismespekteret, er et tydelig eksempel på dette.

I filmen under presenteres Autcraft og hvordan serveren bidrar til at barn med autisme får være seg selv, oppleve trygge spillrammer og utvikle vennskap på nett.

Forskning viser at dersom spillingen foregår i pedagogiske rammer med oppfølging av lærer, vil ferdighetene elevene tilegner seg kunne overføres til andre situasjoner. Les mer om forskningen.

Spill som egner seg for å styrke sentrale ferdigheter

God struktur og umiddelbar respons

Spill er ofte bygd opp med overordnede mål som igjen er brutt opp i delmål. Dette gir god struktur med tydelige kriterier for hva som må være på plass for å komme videre. Spill gir også tilbakemeldinger som er konstruktive og umiddelbare. Et eksempel på et slikt spill er Embracelet. I dette spillet driver du handlingen videre ved å utføre oppgaver og ta enkle valg. God struktur og umiddelbar respons er sentrale komponenter i teori om læring og utvikling. For elever med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker vil dette være spesielt viktig, og spill kan derfor være en god aktivitet for elever med disse behovene.

Interesser og motivasjon

Mange elever med særskilte behov for tilrettelegging har få mestringsopplevelser forbundet med skolen. Når du tar utgangspunkt i styrkene og interessene til eleven, slik som spill, vil du kunne planlegge læringsaktiviteter som eleven mestrer. Ved å invitere inn medelever i læringsaktivitetene kan de oppleve å lære og mestre sammen med andre. Når du spiller på elevenes interesser og bruker ulike innfallsvinkler, vil flere være motivert og få muligheten til å vise hva de kan.  

Å bli møtt i sine interesser er identitetsbyggende. Det er et godt utgangspunkt for å jobbe mot en bedre selvfølelse. Å møte sine egne interesser og få tid og mulighet til å gjøre det man aller helst trives med gir økt trygghet. Det kan også bidra til økt selvtillit og en opplevelse av anerkjennelse og selvrespekt. Eleven opplever at det han eller hun er opptatt av kan være noe som andre kan lære eller delta i og samhandle om. Bedre selvoppfatning og selvtillit gjør at man blir mer åpen og får mer lyst til å teste ut nye erfaringer. Eleven kan få en opplevelse av å bli sett og en følelse av å bestemme litt selv. Dette gir eleven en kontroll over egen situasjon og kan øke motivasjonen for skolearbeid.

Barn og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) motiveres av at de finner mening i det de skal lære. Meningen finner de i det de interesserer seg for, eller ved at de ser nytteverdien i det aktuelle temaet. Forskning viser at elever med ASF trolig spiller mer enn snittet, mens elever med ADHD eller språkforstyrrelser spiller i like stor grad som gjennomsnittet. Elevene finner det motiverende, de greier å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring. Det vil derfor være nyttig å bruke denne interessen som en inngang til å øke motivasjon for læring.

I videoen under ser du hvordan Vollebekk skole bruker spill i undervisningen som motivasjon for faglig læring og samarbeid:

Visuell støtte

Bilde, video og auditive instruksjoner kommer helt naturlig i spillverdenen. Denne multimodaliteten kommer flere elever til gode. Blant annet gir spill god visuell støtte gjennom bilder og symboler. For mange vil visuell støtte være helt avgjørende for å forstå det som formidles. Dette er spesielt relevant for elever som har nedsatt hørsel, lese- og skrivevansker, men også for elever som har utfordringer med innholdsforståelse eller har konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.  Det kan gjelde elever med språkforstyrrelser, utviklingshemming eller ADHD. Spill som legger vekt på den visuelle kommunikasjonen vil derfor være en godt egnet aktivitet for elever som profeterer på visuell læring.

Mange spill inneholder lite tekst. I noen spill, som for eksempel spillet Old Man´s Journey, er det kun handling. Spillet gir ingen instruksjoner eller dialog i form av tekst eller tale. I stedet formidles historien gjennom det vi ser; den gamle mannen og landskapet han vandrer i. 

Embracelet er et annet spill hvor det visuelle uttrykket er dominerende. Dette spillet er også uten tale, men formidler til gjengjeld informasjon og dialog gjennom tekst. Det at spillet er tekstbasert og uten tale vil kunne være en fordel for en elev med nedsatt hørsel. I innstillingene er det også mulig å renske lydbildet ved å justere eller fjerne bakgrunnsmusikk og bakgrunnslyd.

En gutt som snakket til en mann som ligger i en seng. Han sier "Dette er sjukt! Hvorfor har jeg ikke sett dette før? Har du vist dette til mamma?"
Bildet er fra spillet Embracelet og viser karakteren Jesper som snakker med bestefaren sin.

Alternative måter å kommunisere på

Noen personer kan på grunn av medfødte tilstander, skader eller sykdom, ikke kommunisere ved hjelp av talespråk. En elev som ikke kan kommunisere med tale, kan i mange tilfeller kommunisere på andre måter i spill. Dette gjelder blant annet elever med nedsatt hørsel eller ASK-brukere. 

I spill kan kommunikasjonen foregå skriftlig gjennom chat. Dette gjør at elevene kan samhandle med andre uten å måte bruke verbal kommunikasjon. Når du velger spill bør du kategorisk gå gjennom hva som kan være til hinder for kommunikasjon. For eksempel vil det være en fordel om muntlige instruksjoner i spillet støttes med tekst.

Les mer om tilrettelegging ved bruk av spill

Spill og tilgjengelighet

Side 2 av 10