Til hovedinnhold

Forskning om bruk av VR

Forskning på bruk av VR i utdanning og tilrettelegging peker på ulike muligheter, fordeler og utfordringer.

Sosiale fungering og virtuell virkelighet

Barn og unge med autsimespekterforstyrrelser (ASF) kan oppleve utfordringer med sosialt samspill og kommunikasjon. Å delta i og øve på sosiale situasjoner kan være krevende, da virkeligheten er uforutsigbar og kan gi negative sosiale og emosjonelle erfaringer. Didehbani med flere (2016) sier at VR kan gi personer med ASF mulighet til å:

  • øve på sosiale ferdigheter uten frykt for avvisning eller negative reaksjoner
  • dekke individets behov i kontrollerte omgivelser
  • muligheten for å få umiddelbar tilbakemelding, noe som kan forbedre læringsopplevelsen
  • repeterende trening på spesifikke ferdigheter

Denne praksisen kan gjøre det mulig å overføre sosiale ferdigheter som læres i VR til interaksjoner i hverdagen. For eksempel å finne noen å sitte sammen i kantina eller invitere noen til bursdagsfesten din.

Totalt sett ser det ut til at VR tilbyr en lovende, nyskapende og motiverende plattform for å øve på sosiale ferdigheter. Imidlertid finnes det begrensninger i tilgjengelig forskning, på grunn av begrenset utvalgsstørrelse og manglende generaliserbarhet.

Les om forskning på VR og sosiale ferdigheter på forskersonen.no

Sensoriske vansker og svimmelhet

Forskning (Didehbani med flere, 2016) viser at personer med ASF kan oppleve svimmelhet, kvalme og ubehag («cyber-sickness») ved bruk av VR-briller. Dette henger sammen med at personer med ASF ofte har høyere forekomst av sensoriske vansker. Samtidig viser en undersøkelse (Newbutt, Bradley and Conley, 2019) at elever med autismespekterforstyrrelser også kan oppleve det som positivt å bruke VR-briller og har stor grad av tilstedeværelse i gjennomføringen.

VR som visuell støtte i forberedelse og ved overganger

Nye steder, ukjente situasjoner og overganger kan for noen føre til stress og engstelse av ulik grad. Gode forberedelser på det som skal skje, kan dempe denne uroen og skape større tryggere overganger for enkelte elever. Forskning viser at barn og unge med særskilte behov, heriblant autismespekterforstyrrelse, kan ha særlig nytte av visuelle forberedelser i forbindelse med overganger eller nye steder (Ganz & Simpson, 2000). En undersøkelse gjort blant 31 elever (6-16 år) viser at elevene selv kunne tenke seg å bruke VR for å utforske steder virtuelt før de besøker stedet i virkeligheten (Newbutt et al, 2019). Dette kan gjøres ved å besøket stedet i virtuelt virkelighet som en utvidet visuell støtte som gir en realistisk opplevelse av å være til stede.

Spesifikke ferdigheter

Jensen og Konradsen (2017) viser til oppdatert kunnskap om bruk av VR-briller i opplæring. De identifiserer noen områder hvor VR-briller er nyttige for utvikling av ulike ferdigheter:

  • Kognitive ferdigheter relatert til hukommelse og å forstå romlig og visuell informasjon og kunnskap
  • Psykomotoriske ferdigheter relatert til hodebevegelse, for eksempel visuell skanning og observasjonsevner
  • Emosjonelle ferdigheter relatert til kontroll av emosjonell respons på stressende eller vanskelige situasjoner.

Utover disse punktene der VR har hatt god effekt, viste resultatene at negative sider ved bruken var forbundet med svimmelhet (cyber sickness) og distraksjon fra læringsoppgaven. Distraksjonen ble forklart med at VR-opplevelsen kan være altoppslukende. En forutsetning for vellykket bruk av VR-briller i opplæringen er derfor moderat tidsbruk og som en del av et større, variert undervisningsopplegg.

Kilder:

Didehbani, Allen, Kandalaft, Krawczyk & Chapman, Computers in Human Behavior (2016). Virtual Reality Social Cognition Training for children with high functioning autism, https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.033

Jensen, L. & Konradsen, F. A review of the use of virtual reality head-mounted displays in education and training, Educ Inf Technol (2017) 23(4): 1515 1529. https://doi.org/10.1007/s10639-017-9676-0,

Bradley, R. & Newbutt, N. (2018), "Autism and virtual reality head-mounted displays: a state of the art systematic review", Journal of Enabling Technologies, 12(3): 101-113. https://doi.org/10.1108/JET-01-2018-0004

Bradley, R. Conley, I. & Newbutt, N. (2019), "Using Virtual Reality Head-Mounted Displays in Schools with Autistic Children: Views, Experiences, and Future Directions" https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0206

Ganz, J. & Simpson, R. L. (2000) The Use of Visual Support to Facilitate Transitions of Students with Autism Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 15(3):163-169 https://doi.org/10.1177/108835760001500307

Gå tilbake til VR-temasiden