Til hovedinnhold

Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

Logopedene og psykologene som jobber i leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG-teamet) i Statped følger opp alle barn og unge som er født og diagnostisert med spalte.

Logopedene i LKG-teamet har blant annet spisskompetanse på tidlig språklydsutvikling og nasalitet i tale, og gjør også nasalitetsutredninger der det ikke foreligger medfødt spaltediagnose.

Nasjonal tverrfaglig oppfølging for LKG

To nasjonale behandlingsteam har ansvaret for oppfølginga av barn født med LKG i Norge. Tilbudet er definert som en flerregional behandlingstjeneste, og Statped har en rolle i begge disse. Litt forenklet kan det forklares slik at kirurgi og kontroller relatert til ansiktsvekst, tannforhold og hørsel finner sted på sykehusene, mens utredninger og oppfølging relatert til talespråkutviklingen til disse barna finner sted på Statped, og ikke minst i dialogen mellom Statped, foreldre/barn og det kommunale opplæringsapparatet.

Osloteamet:

  • Oslo universitetssykehus Rikshospitalet (plastikkirurger, øre-nese-halselege (ØNH-lege), sykepleiere og kjeveortopeder)
  • Statped (logopeder og psykologer)

Bergensteamet:

  • Haukeland universitetssjukehus (plastikkirurger, ØNH-lege, sykepleiere og psykolog)
  • Statped (logopeder)
  • Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest (kjeveortopeder)

Når et barn blir født med en spalte i munnen, blir det henvist fra sitt fødesykehus til et av de to LKG-teamene. Barnet og familiens første møte med hele teamet er på en informasjonsdag som arrangeres med jevne mellomrom på et av de to sykehusene. I tiden som følger skal barnet først gjennom nødvendig kirurgi, og etter hvert en del faste utredninger og kontroller, i henhold til behandlingsplan.

Individtjenester

Statped tilbyr individbaserte tjenester til alle barn født med LKG. Logopedene i teamet er til stede på den første informasjonsdagen for å informere om hvordan en spalte kan påvirke talespråkutviklingen, og hvordan foreldre kan bidra til god språkstimulering for barnet sitt.

For de barna som er født med en spalte som også går gjennom ganen, foretar logopedene faste talespråkutredninger ved ulike alderspunkt i tiden frem mot og etter skolestart. Disse utredningene beregnes å vare cirka en time, og er som oftest samkjørt med andre kontroller hos øvrige faginstanser i behandlingsteamet.

I tilfeller hvor et barn trenger spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehagen eller oppfølging av en logoped på hjemstedet sitt, kan LKG-teamet bistå med rådgiving og veiledning knyttet til spalten og de medfølgende talespråkutfordringene som kan oppstå (se lenger nede).

Statped tar også imot søknader fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) der det er usikkerhet knyttet til:

  • Hypernasal tale
  • Nasal luftlekkasje under tale
  • Spaltetypiske språklydsforsinkelser

Dette er tre eksempler på uttalekarakteristikker som kan bety at barnet har en uoppdaget skjult ganespalte eller en ganedysfunksjon. Når denne typen uttaleproblematikk oppstår sammen med generelle språklydsvansker, kan det være utfordrende å skille det ene fra det andre. Kommunale og privatpraktiserende logopeder som jobber med barn hvor det mistenkes nasalitetsvansker, anbefales å ta kontakt via Spør oss-tjenesten til Statped. En kan og be om å få snakke direkte med en rådgiver på LKG-teamet.

Systemtjenester

En systembasert tjeneste er ikke rettet mot ett barn, men mot systemet rundt flere barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. LKG-teamet ved Statped tilbyr følgende systembaserte tjenester etter søknad:

  • Kurs og forelesning for fagpersoner (logopeder, spesialpedagoger og andre) om LKG
  • Samarbeid med Universitets- og høyskolesektoren om praksis og veiledning av masteroppgaver for logopedistudenter

Utredning og rådgiving hos Statped – jevnlig oppfølging på hjemstedet

Barn som er født med en spatetype der spalten også går gjennom ganen, vil gjerne komme litt senere i gang med språklydsproduksjonen enn sine jevnaldrende uten medfødt spalte. Selv etter at ganen har blitt lukket kirurgisk rundt ettårsalder, vil dette «tapte forspranget» kunne ta litt tid å hente igjen. Ved siden av den gode språklydsstimuleringen i hjemmet og i barnehager, vil disse barna noen ganger trenge jevnlig oppfølging av logoped og/eller spesialpedagog i perioder.

LKG-teamene i Statped vil her bistå den lokal logoped eller pedagogisk personale i PPT eller i barnehagen med informasjon fra utredninger i Statped, samt rådgiving og veiledning inn i den oppfølgingen som vil finne sted i barnets hjemkommune.

Både Barnehageloven og Opplæringsloven understreker de rettighetene barn og deres familier har til spesialpedagogisk støtte dersom de har behov for det.