Til hovedinnhold

Dysleksi og muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er stor variasjon i hvordan elever med dysleksi mestrer muntlige ferdigheter.

De fem ferdighetene utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. De inngår i målene for alle fag i skolen.

Kunnskapsløftet deler muntlige ferdigheter inn i fire områder:

  • forstå og vurdere
  • utforme
  • kommunisere
  • reflektere og vurdere

Hver ferdighet er delt i fem nivåer. Læreren vurderer elevene etter disse nivåene. Det varierer hvordan elevene med dysleksi kan utnytte muntlige ferdigheter for å utvikle kompetanse i fagene.

Når det er lettere å uttrykke seg muntlig

Noen elever med dysleksi synes det er lettere å uttrykke seg muntlig enn skriftlig. Disse elevene kan kompensere for skrivevanskene i samtaler og diskusjoner eller ved å utnytte seg av muntlig prøveform framfor skriftlig. Når den muntlige ferdigheten er en styrke, er det viktig å legge til rette for at eleven kan utnytte denne aktivt.

Når det er vanskeligere å uttrykke seg muntlig

Noen elever med dysleksi erfarer at det er like utfordrende å uttrykke seg muntlig som skriftlig. Mange strever med å formulere seg, med å ha sammenheng i det de vil formidle, og med å huske ord. Da blir de lett undervurdert og misforstått av andre. Det er viktig å være veldig oppmerksom på at disse barna kan ha språkvansker.

Les mer om