Dysleksi og regning | www.statped.no

Dysleksi og regning

Regning er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Mange elever med dysleksi strever med å lese og forstå tekstoppgaver i matematikk.

De fem ferdighetene er grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Grunnleggende ferdigheter inngår i mål for alle fag i skolen.

Kunnskapsløftet deler regning inn i fire ferdigheter: 

  • Gjenkjenne og skildre
  • Bruke og bearbeide
  • Kommunisere
  • Reflektere og vurdere

Hver ferdighet er delt i fem nivåer. Læreren vurderer elevene etter disse nivåene. Det kan være vanskelig å nå det høyeste nivå uten funksjonelle lese- og skriveferdigheter.


Mange elever med dysleksi strever med å lese og forstå tekstoppgaver i matematikk. De synes også det er vanskelig å svare på matematikkoppgaver med tekst.

Elever med dysleksi har oftere matematikkvansker enn elever uten dysleksi. Les mer om dysleksi og andre vansker.

Kompenserende læringsressurser

I matematikkinnlæring kan det være nyttig å bruke kompenserende læringsressurser. Da kan eleven unngå at lese- og skrivevansker kommer i veien for å utvikle regneferdigheter. Scannerpenn kan lese opp tekstoppgaver, og tekst-til-tale-funksjon kan erstatte det å skrive oppgavesvar.

Noen elever trenger å jobbe mer med å forstå spesifikke matematiske begreper som de skal bruke i regnearbeidet. Tips til hvordan du kan arbeide systematisk med begrepsinnlæring finner du i En veileder om begrepslæring.

Du kan lese mer om kompenserende teknologi, læringsressurser og tilrettelegging i grunnskolen knyttet til 

Du kan lese mer om grunnleggende ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (udir.no)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!