Til hovedinnhold

Dysleksi og skriving

Skriving er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elever med dysleksi strever både med å stave ord riktig og å uttrykke seg skriftlig.

De fem ferdighetene utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. De inngår i mål for alle fag i skolen.

Kunnskapsløftet deler skriving inn i fire ferdigheter:

  1. Planlegge og bearbeide
  2. Utforme
  3. Kommunisere
  4. Reflektere og vurdere

De fire ferdighetene forutsetter gode staveferdigheter og god skriftlig uttrykksevne. Samtidig stiller de krav til elevens generelle språkkompetanse.

Hver ferdighet er delt i fem nivåer. Læreren vurderer elevene etter disse nivåene. Funksjonell skriveferdighet er en forutsetning for å nå det høyeste nivået.

Elever med dysleksi strever både med å stave ord riktig og med å uttrykke seg skriftlig. Mange har vansker med å planlegge og strukturere tekst og å skrive slik at andre forstår budskapet.

Med god tilrettelegging og effektiv bruk av teknologi kan elever med lese- og skrivevansker mestre skriving som grunnleggende ferdighet på et høyt nivå. Læreren må jobbe systematisk med å utvikle elevens skriveferdigheter. I tillegg kan det være nødvendig å bruke stavekontroll og talesyntese for å avhjelpe stavevansker. Digitale tankekartprogram kan gjøre det lettere å planlegge og strukturere tekst.

Du kan lese mer om tilrettelegging for elever med dysleksi knyttet til

Du kan lese mer om de grunnleggende ferdighetene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (udir.no).