Til hovedinnhold

Dysleksi, oppdage vansken

Dysleksi er vansker med å lese og skrive. Vi kan se tidlige risikotegn hos førskolebarn, og symptomene endrer seg med alderen.

Vi kan oppdage kjennetegn på utvikling av dysleksi både tidlig og seint i et barns liv. Jo før vi identifiserer vanskene, jo før kan vi sette inn egnede tiltak.

Førskolealder

Allerede i førskolealder kan vi oppdage barn som senere får utfordringer med å lese og skrive. Tidlige risikotegn på utvikling av lese- og skrivevansker er

 • forsinket språkutvikling
 • uttalevansker
 • svak språklig bevissthet (for eksempel vansker med rim, klappe stavinger og høre hva slags lyder et ord er satt sammen av)
 • liten interesse for høytlesing og bokstaver
 • at familiemedlemmer har lese- og skrivevansker

Les mer om dysleksi og tilrettelegging i førskolealder

Begynneropplæring

På skolen begynner den formelle lese- og skriveopplæringen. Da får disse barna ofte vansker med å lære seg grunnleggende ferdigheter.

Dysleksi kan vise seg som vansker med å

 • oppfatte, huske og bearbeide språklyder
 • huske hva slags lyder som tilhører bokstavtegnene
 • høre hva slags lyder et ord er satt sammen av
 • trekke lyder sammen til ord
 • stave ord riktig

Senere klassetrinn

Symptomene på dysleksi kan ha endret seg på senere klassetrinn. De fleste elever knekker etter hvert lesekoden, men strever fremdeles med å tilegne seg funksjonell leseferdighet.

Vi kan nå se følgende kjennetegn:

 • Usikker og unøyaktig avkoding
 • Eleven leser sakte
 • Eleven forstår ikke det han/hun leser
 • Begrenset ordforråd
 • Vansker med å stave ord riktig
 • Vansker med å produsere sammenhengende tekst

Les mer om dysleksi i skolealder