Til hovedinnhold

Om lesing og skriving

Vanlig leseutvikling og skriveutvikling består av faser. Barn går gjennom fasene på stort sett samme måte, men det varierer når barn kommer til de ulike fasene.

Lesing

«The simple view of reading» (Gough & Tunmer, 1986) forklarer leseforståelse som et produkt av avkoding og lytteforståelse. Avkoding er evnen til å gjenkjenne skrevne ord, og kalles ofte for lesingens tekniske side. Lytteforståelse er den forståelsen barnet eller eleven har av muntlig språk, og er blant annet basert på generelle språkferdigheter. Både avkoding og språkforståelse nødvendig for å forstå skriftlig tekst. Leseren må både finne ut hvilke ord bokstavene representerer og forstå hva ordene betyr. Derfor kan både svak avkoding og svak språkforståelse føre til dårlig leseforståelse. «The simple view» har god støtte i empiriske undersøkelser. Flere studier har funnet at forskjeller i avkodingsferdighet og muntlig språkforståelse forklarer det aller meste av variasjonen i leseferdighet mellom lesere.

Les mer om leseutvikling


Skriving

Skriving kan beskrives som et produkt av innkoding og formidling. Innkoding er den tekniske delen av skrivingen. Dette handler om at vi vet hvilke lyder som tilhører de ulike bokstavene og hvilken rekkefølge bokstavene har i ord, og at vi har evnen til å utføre skriveakten for hånd eller ved hjelp av tastatur. Formidling handler om å overføre et budskap til en mottaker.

Formidling henger sammen med generelle språkferdigheter, blant annet vokabular og evnen til å bygge opp meningsfulle og fullstendige setninger. Kunnskap om tegnsetting, oppbygging av tekst, ulike sjangre og temaet det skal skrives om vil også virke inn på i hvor stor grad en elev greier å formidle seg på en god måte gjennom tekst. Når elever strever med skriving er det viktig å gjøre en vurdering av hva som er utfordrende for den enkelte eleven. Hvorvidt utfordringene handler om innkoding, formidling eller begge deler har stor betydning for hvilke tiltak og hjelpemidler som vil være nyttige.

Mer om skriveutvikling