Til hovedinnhold

Om lese og skrivevansker

Om lesing

«The simple view of reading» (Gough & Tunmer, 1986) forklarer leseforståelse som et produkt av avkoding og lytteforståelse. Avkoding er evnen til å gjenkjenne skrevne ord, og kalles ofte for lesingens tekniske side. Lytteforståelse er den forståelsen barnet eller eleven har av muntlig språk, og er blant annet basert på generelle språkferdigheter. Både avkoding og språkforståelse nødvendig for å forstå skriftlig tekst. Leseren må både finne ut hvilke ord bokstavene representerer og forstå hva ordene betyr. Derfor kan både svak avkoding og svak språkforståelse føre til dårlig leseforståelse. «The simple view» har god støtte i empiriske undersøkelser. Flere studier har funnet at forskjeller i avkodingsferdighet og muntlig språkforståelse forklarer det aller meste av variasjonen i leseferdighet mellom lesere.

Side 2 av 6