Til hovedinnhold

Om lese og skrivevansker

Om skriving

Skriving kan beskrives som et produkt av innkoding og formidling. Innkoding er den tekniske delen av skrivingen. Dette handler om at vi vet hvilke lyder som tilhører de ulike bokstavene og hvilken rekkefølge bokstavene har i ord, og at vi har evnen til å utføre skriveakten for hånd eller ved hjelp av tastatur. Formidling handler om å overføre et budskap til en mottaker.

Formidling henger sammen med generelle språkferdigheter, blant annet vokabular og evnen til å bygge opp meningsfulle og fullstendige setninger. Kunnskap om tegnsetting, oppbygging av tekst, ulike sjangre og temaet det skal skrives om vil også virke inn på i hvor stor grad en elev greier å formidle seg på en god måte gjennom tekst. Når elever strever med skriving er det viktig å gjøre en vurdering av hva som er utfordrende for den enkelte eleven. Hvorvidt utfordringene handler om innkoding, formidling eller begge deler har stor betydning for hvilke tiltak og hjelpemidler som vil være nyttige.

Side 3 av 6