Til hovedinnhold

Oppdage og utrede vansken

Vansker med å lese og skrive kan bli oppdaget på ulike alderstrinn og av ulike personer. Ved mistanke om lese- og skrivevansker må eleven utredes av en fagperson med særskilt kompetanse innen lesing, skriving og språk. Det er imidlertid viktig at man ikke venter på en diagnostisk utredning før individuelt tilpassede tiltak iverksettes.

Allerede i barnehagen kan vi oppdage barn som har økt risiko for å utvikle vansker med å lese og skrive. Hvis vi oppdager tidlige risikotegn på dysleksi, må barnehagen sette inn tiltak. Vi må også følge godt med på utviklingen til barnet når det begynner på skolen. Opplæringsloven forplikter skolen til å sette inn tiltak allerede på første trinn hvis elever ikke har forventet progresjon i den tidlige leseopplæringen.

Utredning av lese- og skrivevansker