Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

Lese- og skrivevansker i videregående skole

I videregående skole er lesing for læring godt etablert. Elevene skal arbeide med nye fag som ikke er kjent fra grunnskolen, og lære mange nye og hittil ukjente begreper.

Dette kan være en utfordring for elever med lese og skrivevansker. Det er derfor viktig å arbeide med bruk av kompenserende hjelpemidler, som skrivestøtte, lydbøker, smartbøker m.m. Elevene må få eksplisitt opplæring i bruken av teknologiske hjelpemidler. Lærere har ansvar for å lære elevene å bruke teknologiske læringsressurser og følge opp bruken av disse. Derfor må læreren ta særlig hensyn til behov for den kompensering som elever med dysleksi har, når de planlegger og gjennomfører undervisningen. Det er også viktig å huske på at det er individuelt hva ulike elever med dysleksi opplever som mest nyttig.

Lærerens digitale kompetanse påvirker i stor grad hvordan elevene bruker teknologi i opplæringen. Derfor må alle lærere ha god kjennskap til aktuelle teknologiske løsninger og programvare. Dette er for at elever med dysleksi skal kunne nytte seg av kompenserende læringsressurser. PPT og skole må samarbeide for at lærere føler seg trygge ved bruk av digitale hjelpemidler.

Les mer på temasiden om digital lese- og skrivestøtte.

Mange elever med dysleksi profitterer på å uttrykke seg muntlig for å vise det de har tilegnet seg av kunnskaper. Derfor er det viktig at vurdering i fagene kan gjøres ved hjelp av muntlige presentasjoner eller prøver, diktering eller filmsnutter, der dette er mulig. Fagene som setter krav til skriftlig vurdering er norsk skriftlig, engelsk og andre fremmedspråk (studiespesialisering).

Tilrettelegging på studiespesialisering

Programfagene på de studiespesialiserende programmene setter høye krav til begrepstilegnelse og begrepsforståelse, og begrepene som læres er ofte abstrakte. Innenfor studiespesialisering kan tilrettelegging for elever med dysleksi innebære muntlige vurderingsformer, redusering av skriftlige hjemmelekser, eksplisitt undervisning i læringsstrategier (tankekart, begrepskart, BISON-blikk, VØL-skjema, venn-diagram osv.). Det går an å søke om fritak for vurdering med karakter i sidemål og i andre fremmedspråk. Det er da nødvendig med en sakkyndig vurdering. Ta kontakt med PPT for en vurdering av dette.

Tilrettelegging på yrkesfag

For elever med dysleksi er det viktig med eksplisitt undervisning i læringsstrategier (tankekart, begrepskart, BISON-blikk, VØL-skjema, venn-diagram osv.). På yrkesfag blir elevene møtt med et stort antall ukjente begreper, og de trenger hjelp til å organisere disse begrepene for best mulig læringsutbytte. Begrepene er oftest relatert til praktiske eksempler, og koblingen mellom teori og praksis blir derfor spesielt viktig å synliggjøre for elever med dysleksi, da dette kan hjelpe dem med begrepstilegnelsen. Det er ofte stor forskjell på fellesfagene og programfagene i innhold og undervisningsstil, derfor er det desto viktigere at lærere samarbeider rundt bruk av teknologi og læringsstrategier for elever med dysleksi. Eksempler på tilrettelegging i praksis kan være fotodagbok, diktering, video eller lydklipp.

Mange elever med dysleksi vil også oppleve behov for tilrettelegging når de er i læretid, og til fag- eller svenneprøve.

Side 7 av 11