Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

Videregående skole

I videregående skole arbeider elever med dysleksi vanligvis mindre med lese- og skriveinnlæring og mer med å lære seg å bruke kompenserende læringsressurser. God tilrettelegging handler derfor i stor grad om å hjelpe elevene med å bruke teknologi effektivt.

Lærerens digitale kompetanse påvirker i stor grad hvordan elevene bruker teknologi i opplæringen. Derfor må alle lærere ha god kjennskap til aktuelle teknologiske løsninger og programvare. Dette for at elever med dysleksi skal kunne nytte seg av kompenserende læringsressurser.

Les mer på temasiden om digital lese- og skrivestøtte.

Lærere har ansvar for å lære elevene å bruke teknologiske læringsressurser og følge opp bruken av disse. Derfor må læreren ta særlig hensyn til behov for kompensering som elever med dysleksi har, når de planlegger og gjennomfører undervisningen.

Også i videregående skole har mange elever med dysleksi vansker med å tilegne seg kunnskap ved å lese. De har også vansker med å formidle seg gjennom skrift. Lærere må finne gode alternativer for elevene slik at lese- og skrivevanskene ikke blir et hinder i læringen i faget. Elevene kan for eksempel lytte, drøfte, se, snakke om og erfare. I stedet for å skrive kan de svare muntlig og bruke lyd, bilde og film i fremføringer og presentasjoner.

Les mer om dysleksi og teknologi og dysleksi og læringsressurser.

Side 4 av 11