Matematikkvansker og andre vansker

Vansker i matematikk kan være en spesifikk vanske, men det mest vanlige er at vansker i matematikk opptrer sammen med andre vansker.

En elev kan ha en spesifikk vanske som begrenses til tallforståelse og arbeid med tall og tallfakta.

Elever med vansker har ofte et sammensatt vanskebilde der matematikkvansker inngår i varierende grad. Vanskene kan ha sammenheng med elevens forutsetninger, med kvaliteten på opplæringen, men også med barnets livssituasjon.

Det er viktig at syn og hørsel blir undersøkt grundig og eventuelt korrigert hos elever som ikke har forventet utvikling. Elever som har vansker med å tolke syns- og hørselsinntrykk, kan som følge av dette også ha vansker i matematikk.

Noen elever har generelle vansker med læring og vil som følge streve med matematikk.

Non-verbale lærevansker er en vanskebeskrivelse som omfatter pragmatiske språkvansker, matematikkvansker og sosiale vansker. Eleven har utfordringer med rom og retning, med å mentalisere (se for seg) for eksempel tallinja og kan streve med figurkopiering. Dette kan gjøre planlegging og organisering av oppgaver besværlig, i tillegg til oppfatning av tall i området 0–20 og mentalisering av tallinja. Vanskene vil også gi seg utslag når det gjelder forståelse av posisjonssystemet.

Å ha språkvansker påvirker mulighetene til å utvikle gode ferdigheter i matematikk. Godt ord- og begrepsforråd er viktig når en skal løse matematiske problemstillinger. I tillegg er det er mange ord og begreper som har spesiell betydning i matematikkfaget. Elever med lese- og skrivevansker strever ofte med å avkode tekstoppgaver.

Vansker med oppmerksomhet, minnefunksjoner og prosesseringshastighet kan føre til at eleven ikke får utnyttet sitt læringspotensial. De har blant annet ikke kapasitet til å lagre informasjon midlertidig for bearbeiding av informasjon. Konsekvensene for denne gruppen elever er at de ofte blir underytere og ikke presterer i tråd med sine forutsetninger.

Når barn er engstelige, triste eller blir utsatt for omsorgssvikt, kan skole bli en stor utfordring. Det blir ikke lett å ha fokus på det fagstoffet som blir presentert. Elever som lever i vanskelige forhold, kan få vansker i matematikk blant annet på grunn av at oppmerksomhet og fokus er andre steder.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!