Til hovedinnhold

Oppdage og kartlegge matematikkvansker

Kartlegge i skolen

Når vi oppdager matematikkvansker, kan vi ikke bare se på eleven, men vi må undersøke den tilrettelagte opplæringen i skolen. Hvordan har læringssituasjonene vært lagt til rette for at eleven skal utvikle seg som person, delta i læringsfellesskap og lære fag? Dersom det har vært gode læringsvilkår, men utbyttet av matematikkopplæringen ikke er tilfredsstillende, må vi undersøke vanskene hos eleven nærmere.

Matematikk handler ikke bare om å regne eller behandle tall. En elev kan være dyktig på enkelte tema i matematikk, for eksempel geometri, men streve med andre. For at eleven skal opprettholde troen på seg selv, er det viktig at han eller hun får opplæring i hele fagets bredde, og ikke bare i temaer som er vanskelige.

Tallbehandling kan ofte vise seg å være vanskelig. Her er en liste med kjennetegn som, ut fra pedagogiske erfaringer og forskning, ofte ser ut til å henge sammen med matematikkvansker i skolealder. Kjennetegnene som kan vise seg hos enkelte barn, er derfor noe skolen må være observant på og må ha en plan for å følge opp når et barn

 • strever med å telle baklengs
 • har en svak forståelse for tall og overslag
 • strever med å huske tallfakta, til tross for mange timers øving
 • bare tar i bruk strategien å telle én og én når størrelser er vanskelige å fremkalle fra minnet
 • strever med å forstå plassverdisystemet
 • mangler mening om et svar er rett eller nesten rett
 • glemmer matematiske prosedyrer, spesielt de sammensatte, for eksempel ved divisjon med store tall
 • alltid velger addisjon som metode
 • unngår oppgaver som kan føre til feil svar
 • er svak i hoderegning
 • viser høy grad av engstelse for matematikk

Mange av vanskene i matematikk kan overvinnes eller omgås. Likevel kan de vedvare inn i voksenlivet, og matematiske ferdigheter som har vært vanskelige å oppnå, må sannsynligvis opprettholdes kontinuerlig. Men vi kan heller ikke se bort fra at elever som har vært i store vansker i skolealder, kan oppleve å klare seg greit med matematikken senere i livet, og kanskje til og med oppleve suksess. (Chinn & Ashcroft 2017)

Verktøy for lærere, hvordan avdekke misoppfatninger (matematikksenteret.no)

Side 2 av 8