Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker | www.statped.no

Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

Kommuner og fylkeskommuner kan kontakte Statped for bistand til kompetanseutvikling på fagområdet matematikkvansker. Tjenestene kan rettes mot PPT, skoler og barnehager og gjerne i samarbeid. Vi har også god erfaring med kompetanseutvikling i nettverk bestående av flere kommuner.

Styrking av lokal kompetanse om matematikkvansker

Regjeringen har med Meld. St. 6 lagt føringer for et kompetanseløft på det spesialpedagogiske området. Det er et mål at kompetansen kommer tett på barna og elevene. Dette betyr at det vil forventes lokal kompetanse om vanlige lærevansker som matematikkvansker.

Nordahl-rapporten illustrerte gjennom en pyramide ulike grader av behov for tilrettelegging. Figuren under viser hvordan matematikkvansker kan opptre på alle tre nivåer i denne behovspyramiden, der nivå 1 refererer til de omlag 80 prosentene av barn og elever som har forutsetninger for å mestre opplæringen innenfor et ordinært tilpasset tilbud, nivå 2 refererer til omlag 15-20 prosentene som trenger særskilt tilrettelegging for å få et godt utbytte og nivå 3 refererer til de 2-5 prosentene som har varige og omfattende eller særlig komplekse behov for særskilt tilrettelegging.

Figur: viser hele tiltakskjeden og Statpeds plass øverst i trekanten
Figuren over viser hele tiltakskjeden og Statpeds plass øverst i trekanten. Ill: Statped.

Eksempler på matematikkvansker i pyramiden

Pyramidens nivå 3: Omfattende matematikkvansker som del av et særlig komplekst og sammensatt vanskebilde, for eksempel flere nevropsykiatriske diagnoser. 

Pyramidens nivå 2: Spesifikke matematikkvansker som eneste vanske, matematikkvansker som følge av generelle lærevansker, utfordringer med matematikk som følge av en annen høyfrekvent lærevanske. 

Pyramidens nivå 1: Elever som har forutsetninger for å mestre matematikk med justeringer innenfor ordinær tilpasset opplæring. 

Statpeds rolle etter nytt mandat

Statpeds nye mandat baserer seg på Meld. St. 6, og presiserer at vi kun skal gi individrettede tjenester på nivå 3 i behovspyramiden – nivå 1 og 2 skal ivaretas lokalt. En del kommuner og fylkeskommuner har allerede kompetanse til å ivareta matematikkvansker på nivå 2 i pyramiden over, men det er også en god del kommuner og fylkeskommuner som har behov for å styrke sin kompetanse for å møte dette behovet. Meld. St. 6 presiserer at kommuner og fylkeskommuner skal bygge opp sin faglige kompetanse til å oppdage og gjenkjenne de vanligste formene for matematikkvansker, vurdere utvikling og læringsutbytte, tilrettelegge for økt utbytte og inkludering samt justere tiltak og strategier etter behov.

Hvordan bistår Statped med kompetanseutvikling?

Statped vil i en overgangsperiode bistå kommunene og fylkeskommunene med kompetanseutvikling for å sikre at de kan ivareta nivå 2 i pyramiden. Dette skjer på flere måter:

  • Deltakelse i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, både lokalt og nasjonalt: Frem til 2025 skal Statped bistå i vurdering av lokale kompetansebehov. Universiteter eller høgskoler kan dessuten involvere Statped i lokale kompetansetiltak. I tillegg deltar Statped i faglige nettverk med universitet- og høgskolesektor.
  • Åpne kurs og faglige bidrag til konferanser på matematikkvanskefeltet.
  • Forelesninger og foredrag på oppdrag fra universitet og høgskole.
  • Bistand i nettverksarbeid, innad i en kommune/fylkeskommune eller på tvers av kommuner.
  • Anonyme konsultasjoner/drøftinger rundt enkeltindivider eller faglige problemstillinger via Spør oss-tjenesten eller etter direkte henvendelse til aktuell rådgiver.
  • Andre systembaserte tjenester etter søknad fra kommuner eller fylkeskommuner.

Statped kan tilby kompetanseutvikling rettet mot PPT, skole og barnehage. Vi har også god erfaring med kompetanseutvikling i nettverk bestående av flere kommuner. Kommuner og fylkeskommuner som ønsker bistand kan ta kontakt for å avtale et avklaringsmøte der PPT, Statped og eventuelle andre aktuelle samarbeidspartnere kan få en felles forståelse om ressurser og behov, hva slags kompetanse som ønskes utviklet og hvordan Statped kan bidra inn i dette. Spør oss-tjenesten kan formidle kontakt til en rådgiver som jobber innenfor feltet, dersom en ikke allerede har en aktuell kontakt.

Dersom avklaringsmøtet fører til enighet om at et samarbeid er ønskelig, kan formell søknad sendes Statped. Mer informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema finner du på våre nettsider

Eksempler på kompetanseutvikling

Som utgangspunkt for ideer og inspirasjon, viser vi under eksempler på tjenester innenfor kompetanseutvikling som Statped tilbyr eller tidligere har tilbudt innenfor fagområdet matematikkvansker, til PPT, skole og barnehage.

Samlingsbasert kompetanseutvikling

Når Statped har samarbeidet med kommuner eller fylkeskommuner om kompetanseutvikling over tid, har det ofte vært i form av samlinger med for- og etterarbeid for deltakerne. Slike tjenester kan rettes mot PPT, barnehage, grunnskole og videregående skole. Samlingene kan strekke seg fra noen få timer til hele dager og kan gjennomføres digitalt eller ved fysisk oppmøte. Dette avtales med tjenestesøker.

Som eksempel ble søknad om en dags innføring i matematikkvansker fra PPT og videregående skole i et fylke omgjort til to/tre digitale halvdags-samlinger med for- og mellomarbeid. Tema var forståelse, kartlegging og tiltak for elever med behov for tilpasset opplæring eller spesialundervisning i matematikk i videregående skole.

Statped har også gjennomført kompetanseutvikling i matematikkvansker for PPT i ulike kommuner rundt om i landet, enkeltstående eller i nettverk. Opplegget har vært gjennomført etter avtale mellom Statped og de aktuelle kommunene, men har ofte bestått av fire samlinger med teori og drøftinger/gruppearbeid rundt temaene forståelse, kartlegging/utredning og tiltak ved matematikkvansker. PP-rådgiverne har dessuten hatt mulighet til å kontakte Statped for veiledning mellom samlingene. Ofte har det også blitt holdt foredrag for skoleledere og matematikklærere i de aktuelle kommunene.

Casebasert kompetanseutvikling

Statped har god erfaring med å kombinere teoretisk forståelse og arbeid med lokale elev-eksempler når vi bistår kommuner eller fylkeskommuner med kompetanseutvikling. I et slikt samarbeid har Statped ingen direkte kontakt med de lokale elevene. Samarbeidet består i at Statped har det faglige ansvaret for fellessamlinger som kombinerer teoretiske foredrag med gruppearbeid knyttet til elev-eksemplene, mens PPT og skolene kartlegger, utreder og foretar en systematisk utprøving av tiltak mellom samlingene.

Eksempler på slikt samarbeid:

Kompetanseutvikling med utgangspunkt i konkrete lokale problemstillinger

PPT kan søke om systemtjenester fra Statped i forbindelse med konkrete problemstillinger i kommunen, som at en eller flere skoler i kommunen har et høyt antall elever med resultater i matematikk under kritisk grense. Her vil hovedmålet være å bistå kommunen i å håndtere den aktuelle utfordringen, for eksempel ved å bidra til at de utvikler en inkluderende matematikkundervisning som rommer alle elever. I et slikt samarbeid vil PPT ha hovedansvaret for kompetanseutviklingen på skolen, mens Statped bidrar med veiledning til PPT, eventuelt også med kurs eller innlegg for skolens personale i utvalgte temaer.

Et eksempel på et slikt systemarbeid er et pågående samarbeid mellom Statped og en kommune i Sør-Norge. Systemarbeidet har vært strukturert syklisk fra år til år, med oppstart på første trinn, deretter 1. og 2. trinn, og så videre. Målet er at skolen og PPT etter hvert skal drifte arbeidet uavhengig av Statped.

Kompetanseutvikling rettet mot barnehage og 1. trinn – identifisering, kartlegging og tilrettelegging for matematikkvansker

I Meld. St. 18 Læring og fellesskap ble strategien fange opp – følge opp presentert. Det er et mål at skolen og barnehagen blir bedre til å fange opp og følge opp de som trenger hjelp og støtte. Statped kan bistå ved behov for kompetanseutvikling rettet mot tidlig identifisering og tiltak.
Som eksempel har Statped satt i gang kompetanseutvikling som svar på en søknad fra et nettverk av barnehagepedagoger og lærere på første trinn i barneskolen i en nordnorsk kommune. Kompetanseutviklingen vil foregå som en digital samlingsbasert kursrekke med mellomarbeid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!