Til hovedinnhold

Om matematikkvansker

Årsaksforklaringer

Matematikkvansker kan ha ulike årsaker og uttrykk og forekommer i et spekter fra lette utfordringer til store og komplekse vansker. Fellestrekket er at elevene presterer lavt i matematikkfaget. Matematikkvansker bør derfor forstås som et paraplybegrep som rommer mange ulike utfordringer og diagnoser.

Matematikkvanskene kan ha svært ulike årsaker og gi forskjellige utfordringer fra individ til individ.

Eleven er i matematikkvansker når:

  • han ikke har tilfredsstillende utbytte av undervisningen.
  • den faglige matematikkutviklingen har stagnert eller har gått tilbake sammenlignet med forventet progresjon.

Det kan være ulike grunner til at eleven henger etter i matematikkfaget og ofte er dette en kombinasjon av flere årsaker. Årsakene til at en elev henger etter kan deles inn i fire overordnede forklaringer:

  • Medisinsk/nevrologisk: En spesifikk lærevanske som beskrevet i diagnosemanualer som ICD og DSM.
  • Sosiologisk: Sosioøkonomi, foreldredeltakelse, innhold i faget, skolens holdninger og verdier.
  • Psykologisk: Motivasjon, selvtillit, stress og angst.
  • Pedagogisk: Holdninger, verdier, innhold, organisering og ressurser for deltakelse og læring.

Side 2 av 4