Til hovedinnhold

Om matematikkvansker

Spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli

Kort om gjeldende diagnoser

ICD-10 (Verdens helseorganisasjon, 1992) den mest brukte diagnosemanualen i Norge. Her omtales matematikkvansker som en «spesifikk forstyrrelse i regneferdighet» (fra norsk oversettelse, 2011).

En mer oppdatert beskrivelse av matematikkvansker er å finne i den amerikanske diagnosemanualen DSM-5 (2013). Her har spesifikke lærevansker i matematikk fått betegnelsen «Specific Learning Disorder with Impairment in Mathematics» og defineres som vansker med tallforståelse, automatisering av tallfakta, presise utregninger og aritmetisk resonnering. Begrepet «Developmental Dyscalculia» introduseres i DSM-5 som en betegnelse på vansker med de første tre av de fire delferdighetene.

Diagnosemanual ICD-11

Diagnosemanual ICD-11 (Verdens helseorganisasjon) ble vedtatt i 2019 og trådte i kraft internasjonalt 1. januar 2022. I ICD-11 finner vi to diagnoser som omhandler matematikkvansker. Den ene beskriver en lærevanske som stemmer godt overens med diagnosen i DSM-5 og kalles «Developmental learning disorder with impairment in mathematics» (se Statpeds oversettelse øverst i denne teksten):

“Developmental learning disorder with impairment in mathematics (6A03.2) is characterized by significant and persistent difficulties in learning academic skills related to mathematics or arithmetic, such as number sense, memorization of number facts, accurate calculation, fluent calculation, and accurate mathematic reasoning. The individual’s performance in mathematics or arithmetic is markedly below what would be expected for chronological or developmental age and level of intellectual functioning and results in significant impairment in the individual’s academic or occupational functioning. Developmental learning disorder with impairment in mathematics is not due to a disorder of intellectual development, sensory impairment (vision or hearing), a neurological disorder, lack of availability of education, lack of proficiency in the language of academic instruction, or psychosocial adversity.”

ICD-11 gir begrepet dyskalkuli ny mening

ICD-11s beskrivelse av utviklingsmessige matematikkvansker (kalt spesifikke matematikkvansker i Statpeds oversettelse) stemmer godt overens med beskrivelsen av spesifikke matematikkvansker i DSM-5. ICD-11 har imidlertid introdusert et tydelig skifte i begrepsbruk.

Betegnelsen dyskalkuli har tradisjonelt vært brukt om elever med spesifikke matematikkvansker. I den nye diagnosemanualen brukes begrepet “Dyscalculia” om matematikkvansker som har oppstått som følge av en ervervet hjerneskade. Det står særlig spesifisert at individer som får denne diagnosen, tidligere skal ha hatt normale matematiske ferdigheter:

Om dyskalkuli

De to diagnosene «Developmental learning disorder with impairment in Mathematics» og «Dyscalculia» blir dermed gjensidig utelukkende, og begrepet dyskalkuli gis en helt ny betydning i diagnosemanualen.

ICD-11 er foreløpig ikke oversatt til norsk, og vi vet ikke hvilke begreper som vil bli brukt i oversettelsen. Det er derfor rimelig å anta at vi kommer til å se varierende begrepsbruk i beskrivelser av utviklingsmessige lærevansker i matematikk de kommende årene.

Statped anbefaler at betegnelsen «dyskalkuli» brukes slik den beskrives i ICD-11. Vi anbefaler at betegnelsen «spesifikke matematikkvansker» brukes når lærevansken forklares med en utviklingsmessig lærevanske i henhold til ICD-11.

Side 3 av 4