Spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli | www.statped.no

Spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli

Begrepene matematikkvansker og dyskalkuli slik de er forklart og definert i diagnosemanualer. 

Om spesifikke matematikkvansker

Spesifikke matematikkvansker karakteriseres som betydelige og vedvarende vansker med matematiske ferdigheter som tallforståelse, automatiserte regneferdigheter, nøyaktige beregninger og matematisk resonnering. Matematikk- og regneferdighetene er betydelig svakere enn forventet ut ifra personens alder og utviklingsnivå, og fører til betydelige utfordringer med akademisk opplæring og/eller yrkesutøvelse. Matematikkvanskene skal ikke kunne forklares som en følge av generelle lærevansker, sansetap (syn eller hørsel), nevrologiske forstyrrelser, mangelfull opplæring, manglende språkferdigheter på opplæringsspråket eller psykososiale belastninger.

(ICD-11: 6A03.2 Developmental learning disorder with impairment in mathematics - Statpeds oversettelse)

Kort om gjeldende diagnoser

For tiden er ICD-10 (Verdens helseorganisasjon, 1992) den mest brukte diagnosemanualen i Norge. Her omtales matematikkvansker som en «spesifikk forstyrrelse i regneferdighet» (fra norsk oversettelse, 2011). En mer oppdatert beskrivelse av matematikkvansker er å finne i den amerikanske diagnosemanualen DSM-5 (2013). Her har spesifikke lærevansker i matematikk fått betegnelsen «Specific Learning Disorder with Impairment in Mathematics» og defineres som vansker med tallforståelse, automatisering av tallfakta, presise utregninger og aritmetisk resonnering. Begrepet «Developmental Dyscalculia» introduseres i DSM-5 som en betegnelse på vansker med de første tre av de fire delferdighetene.

Ny diagnosemanual ICD-11 trer i kraft i 2022

Ny diagnosemanual ICD-11 er vedtatt, men trer først i kraft internasjonalt 1. januar 2022. Diagnosemanualen er foreløpig ikke oversatt til norsk. I ICD-11 finner vi to diagnoser som omhandler matematikkvansker. Den ene beskriver en lærevanske som stemmer godt overens med diagnosen i DSM-5 og kalles «Developmental learning disorder with impairment in mathematics»:
“Developmental learning disorder with impairment in mathematics (6A03.2) is characterized by significant and persistent difficulties in learning academic skills related to mathematics or arithmetic, such as number sense, memorization of number facts, accurate calculation, fluent calculation, and accurate mathematic reasoning. The individual’s performance in mathematics or arithmetic is markedly below what would be expected for chronological or developmental age and level of intellectual functioning and results in significant impairment in the individual’s academic or occupational functioning. Developmental learning disorder with impairment in mathematics is not due to a disorder of intellectual development, sensory impairment (vision or hearing), a neurological disorder, lack of availability of education, lack of proficiency in the language of academic instruction, or psychosocial adversity.”

ICD-11 gir begrepet dyskalkuli ny mening 

ICD-11s beskrivelse av utviklingsmessige matematikkvansker (Statpeds oversettelse) stemmer godt overens med beskrivelsen av spesifikke matematikkvansker i DSM-5. ICD-11 har imidlertid introdusert et tydelig skifte: I den nye diagnosemanualen brukes begrepet “Dyscalculia” om matematikkvansker som har oppstått som følge av en ervervet hjerneskade. Det står særlig spesifisert at individer som får denne diagnosen, tidligere skal ha hatt normale matematiske ferdigheter.

De to diagnosene «Developmental learning disorder with impairment in Mathematics» og «Dyscalculia» blir dermed gjensidig utelukkende, og begrepet dyskalkuli gis en helt ny betydning i diagnosemanualen:
“Dyscalculia (MB4B.5) refer to acquired difficulty with performing simple mathematical calculations that is inconsistent with general level of intellectual functioning, with onset after developmental period in individual who had previously attained these skills, such as due to stroke or other brain injury.”

ICD-11 er foreløpig ikke oversatt til norsk, vet vi ikke hvilke begreper som vil bli brukt i oversettelsen, men det er rimelig å anta at vi kommer til å se varierende begrepsbruk i beskrivelser av utviklingsmessige lærevansker i matematikk de kommende årene. Statped har som en følge av dette gått bort fra begrepet dyskalkuli og velger heller å bruke betegnelsen spesifikke matematikkvansker.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!