Matematikkvansker og tilrettelegging

Informasjon om vurdering, oppmerksomhet på strategier, oppmerksomhet på elevens tenkning og motivasjon.

Vurdering

Det finnes ingen enkle løsninger når skolen skal legge til rette for elever som strever med å lære matematikk. Likevel finnes det noen gode prinsipper du kan følge. Et utgangspunkt kan være å innhente kunnskap om elevens utfordringer og styrker.

Siden matematikkvansker ofte er et sammensatt fenomen, bør det derfor ligge en bred, systematisk kartlegging til grunn når du som lærer planlegger og gjennomfører tiltak. I tillegg må du ha god fagdidaktisk kompetanse – kunnskap om hvordan elever kan utvikle forståelse for ulike matematiske begreper. For å kunne gjøre gode tilpasninger knyttet til elevens sterke og mer utfordrende sider, trenger du som er lærer, også god pedagogisk kompetanse.

Strategier

I matematikk er det viktig å bygge opp forståelse for matematiske sammenhenger. Dette krever mye tenkning av eleven når problemer skal løses. Derfor bør den faglige kartleggingen også beskrive elevens matematiske tenkning, altså hvilke ulike strategier eleven bruker.

Det finnes flere måter å tenke både riktig og feil på. Når eleven tenker systematisk feil, kan dette skyldes en misoppfatning. Kunnskap om hva slags form for støtte som bidrar til at eleven lykkes, er også viktig å innhente. Slik elevkunnskap gir læreren forutsetninger for å treffe mer målrettet med undervisningsoppleggene.

Hjernen

Illustrasjon som viser at elevens ulike forutsetninger må lede til vekt på elevens sterke sider. 

Kunnskapen om hvordan eleven fungerer faglig må ses i sammenheng med andre momenter som kommer fram gjennom kognitive tester. Det handler blant annet om hvordan eleven bruker hjernen når han eller hun løser ulike typer problemer:

  • Hvordan fungerer arbeidsminnet? Klarer eleven å planlegge sine arbeidsoperasjoner?
  • Bruker eleven lang tid i prosessen? Er det vanskelig å holde oppmerksomheten?
  • Hvordan oppfatter eleven informasjon som kommer via ørene og øynene?

Dette er eksempler på kognitive momenter som påvirker planlegging av undervisningen. Mye av denne informasjonen kommer via pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og derfor bør PPT-rådgiver og lærere samarbeide tett for å skape et helhetlig undervisningsopplegg som er tilpasset eleven.

Relevans

Dersom du som lærer kan legge til rette slik at eleven opplever undervisningen som relevant og meningsfull, vil dette som regel være motiverende. Noen elever oppfatter matematikken som en verden for seg, uten sammenheng med «det virkelige livet». Som lærer kan du motvirke dette ved å planlegge slik at du tar hensyn til

  • elevens interesser
  • elevens og de foresattes oppfatninger
  • hvordan eleven fungerer i hverdagen
  • sosiale forhold hjemme og på skolen

Dette kan du få informasjon om fra elevobservasjoner og samtaler med eleven og foresatte.

I planlegging av undervisningstiltak blir det dermed et viktig prinsipp å se «hele eleven».

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!