Til hovedinnhold

Andre vansker som påvirker matematikklæring

Generelle lærevansker

Betegnelsen generelle lærevansker brukes når elever har tydelige utfordringer innenfor de fleste opplæringsområder. Vanskene har utgangspunkt i mangelfull eller forsinket utvikling, og har alltid debut i barndommen.

Prinsipper for tilrettelegging

En variert tilnærming til lærestoffet kombinert med ekstra tid vil være vesentlig for å gi denne elevgruppen god opplæring:

  • Sørg for at elevene får tilstrekkelig tid til å arbeide med hver del av lærestoffet.
  • Arbeid systematisk med de grunnleggende matematiske begrepene.
  • Bruk konkreter og barnets egne praktiske erfaringer som støtte for forståelse.
  • Økt bruk av gjentakelser med små variasjoner kan utvide forståelsen og legge til rette for at eleven kan bruke kunnskapen på flere områder i matematikken.
  • Prioriter det viktigste: Denne elevgruppen vil ikke ha forutsetninger for å lære alt som er i læreplanene. Det er viktig å vurdere hva de først og fremst vil ha nytte av videre i læringsløpet og hverdagen når planene legges.

Side 10 av 13