Til hovedinnhold

Andre vansker som påvirker matematikklæring

Vansker med flytende resonnering

Flytende resonneringsvansker kalles ofte nonverbale lærevansker, og handler om vansker med logisk-visuell resonnering. Elever med slike vansker kan ha normale språklige ferdigheter, men fokuserer lett på detaljer og strever med å se helheten og sammenhenger i lærestoffet. Dette er gruppen som «ikke ser skogen for bare trær». I matematikken fører dette til at de ofte har vansker med å:

  • Se forbindelser mellom ulike områder i matematikkfaget
  • Bruke tidligere lært kunnskap fleksibelt og i nye sammenhenger
  • Skille vesentlig fra uvesentlig informasjon i oppgaver og lærestoff

Denne elevgruppen kan ha normal evne til å automatisere regneoperasjoner og prosedyrer, men vil streve med forståelse og fleksibel bruk av det de har lært. Matematikkvansker med bakgrunn i flytende resonneringsvansker kommer derfor ofte først til uttrykk når elevene blir eldre og behovet for dybdekunnskap og abstraksjon øker.

Prinsipper for tilrettelegging

Å kunne gangetabellen og regneprosedyrer er fint, men hjelper lite dersom en ikke kan finne det riktige regnestykket for å løse en praktisk utfordring. Tilrettelegging for denne elevgruppen handler derfor mye om å bygge forståelse og å hjelpe dem til å se sammenhenger mellom ulike deler av lærestoffet:

  • Illustrer prinsipper og sammenhenger ved hjelp av enkle tegninger og konkreter.
  • Bruk problemløsningsark for å arbeide inn hensiktsmessige strategier i møte med tekstoppgaver.
  • Legg inn små variasjoner ved repetisjon av fagstoff, slik at elevene ikke kan løse oppgavene ved å følge oppskrifter blindt.
  • Legg vekt på å koble teorien mot praktiske erfaringer, og ved det gjøre lærestoffet mer forståelig og relevant. Et eksempel kan være når elever skal lære seg klokka: Elevene trenger ikke bare å lese av tiden riktig, men også å erfare hvor lang tid et kvarter eller en time er.
  • Vær opptatt av å vise hvordan de ulike delene av lærestoffet bygger på hverandre. Eksempelvis kan ulike strategier for å løse multiplikasjonsstykker illustreres ved hjelp av forskjellige rektangler (youcubed.org).
  • Samarbeid med eleven om en digital oppskriftsbok som gir fremgangsmåter i møte med forskjellige oppgavetyper eller læringsaktiviteter.

Side 9 av 13