Til hovedinnhold

Faglig løft for spesialpedagogiske miljø

Vi tilbyr modulbasert faglig løft for de som gir tilpasset grunnskoletilbud til elever med omfattende utviklingshemming/multifunksjonshemming. Innholdet bygger på evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap.

Dette er et tilbud til skoler, PPT og andre med ansvar for grunnskoletilbud. Innholdet passer for spesialpedagogiske grupper på enkeltskoler eller på tvers av skoler. Det er PPT som søker Statped om denne systemtjenesten.

Innholdet planlegges med utgangspunkt i observasjon og samtaler i forkant. Løftet gjennomføres ved to halve- eller hele fagdager, på dagtid eller kveldstid, med aktiviteter mellom samlingene.

Forberedende møter på skolen

Bli kjent med elever, ansatte og PPT
Bli kjent med utfordringer og ønsker
Felles planlegging av kommende arbeidsseminarer

Arbeidsseminardag 1 på skolen

Modul 1 - Skolens oppdrag (læring og livskvalitet)
Modul 2 - Elevenes personlighet, interesser og behov
Modul 3 - God kommunikasjon og god partnerkompetanse
Modul 4 - Aktiviteter som fremmer livsutfoldelse og læring

Mellomliggende arbeid på skolen

Kan eksempelvis være: gruppearbeid, kartleggingsoppgaver, ulike
typer utprøving, dokumentasjon av aktiviteter ved videoopptak.

Arbeidsseminardag 2 på skolen

Modul 5 – God-praksis-diskusjoner evt. fra skolens egne video-opptak
Modul 6 – Arbeid med å skape økt livsmestring og økt deltagelse
Modul 7 – Kommunikasjonspass og støttemateriell for god praksis
Modul 8 – Godt teamarbeid, god oppfølging av sakkyndig vurdering,
godt IOP-arbeid, godt foreldrearbeid.

Det er PPT som søker Statped om denne systemtjenesten.