Multifunksjonshemming og individuell opplæringsplan

Alle elever med multifunksjonshemming skal ha en individuell opplæringsplan (IOP). Den skal beskrive elevens læringsmål og hvordan undervisningen skal bedrives. Opplæringsplanen skal være et hjelpemiddel for lærerne i deres arbeid og bidra til å kvalitetssikre skoletilbudet.

Det er lærerne som utformer opplæringsplanen, på grunnlag av PPTs sakkyndige vurderinger og egen kjennskap til elevens ståsted og muligheter. Målene i IOPen vil ofte være mer konkretisert enn de som er å finne i sakkyndig vurdering.

I utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning pekes det på at enkelte elever vil ha bruk for mål som retter seg inn mot andre områder enn de tradisjonelle fag-målene i læreplanen.

Eksempler på slike områder kan være: 

 • Kommunikasjon 
 • Nærhet og samhørighet 
 • Egenomsorg
 • Praktiske ferdigheter
 • Verdsatt sosial rolle

For elever med multifunksjonshemming kan det være fornuftig å rette opplæringen inn mot økt grad av deltagelse i naturlige aktiviteter og læring av grunnleggende kommunikative og kognitive ferdigheter.

For å sikre at elevens læringsutbytte skal kunne evalueres og at lærerens oppfølging skal bli så god som mulig er det viktig å konkretisere læringsmålene. Konkretisering kan innebære at man i forhold til en gitt aktiviteter velger målformuleringer som handler om at eleven:

 • gjør noe oftere
 • gjør noe med større tydelighet
 • gjør noe med større intensitet 
 • framviser nye handlinger 
 • trenger mindre hjelp
 • viser at han/hun skjønner noe nytt

Ulike kommuner opererer med ulike IOP –maler for sine elever. En spesiell type plan utviklet for elever med «omfattende og kombinerte lærevansker» er det som kalles «deltagelsesfokusert IOP».